Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Nyskiego w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie odmowy wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Janowska po rozpoznaniu w dniu 14 października 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. L. i J. L. na bezczynność Starosty Nyskiego w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie odmowy wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego postanawia: 1) odrzucić skargę, 2) zwrócić skarżącemu J. L. cały uiszczony wpis od skargi, w kwocie 100 (sto) zł.

Inne orzeczenia o symbolu:
6219 Inne o symbolu podstawowym 621
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Starosta
Uzasadnienie strona 1/2

Pismem z dnia 15 lipca 2011 r. (nadanym pocztową przesyłką listową w dniu 18 lipca 2011 r.) A. i J. L. wnieśli bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargę na bezczynność Starosty Nyskiego w przedmiocie rozpoznania ich wniosku o wznowienie postępowania w sprawie wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego, które jak wskazali, zakończone zostało wydanie postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia. Domagając się zobowiązania organu do rozpoznania ich wniosku w prawem przewidzianej formie, z zagwarantowaniem instancyjnego toku postępowania, skarżący podnieśli, że w związku z załatwieniem ich wniosku bezprawnym było żądanie od nich przez organ odpisów notarialnych dokumentów, których kserokopie nie budzą wątpliwości oraz podania informacji, których strona nie posiada. Wraz z wniesieniem skargi, skarżący J. L., uiścił od niej wpis sądowy w kwocie 100 zł.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II tut. Sądu, z dnia 30 lipca 2011 r., skarga przesłana została do organu celem nadania jej biegu na podstawie art. 54 § 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Dnia 10 sierpnia 2011 r., skarga przekazana została przez organ do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu i wpisana do repertorium sądowego pod sygn. akt II SAB/Op 34/11.

W odpowiedzi na skargę Starosta Nyski wniósł o odrzucenie skargi w całości na podstawie art. 58 § 1 pkt 5 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz odrzucenie skargi A. L. na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 P.p.s.a. Uzasadniając swoje stanowisko organ podniósł, że sprawa z wniosku skarżących o wznowienie postępowania zakończona została w oparciu o art. 64 § 2 K.p.a., pozostawieniem podania bez rozpoznania.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II tut. Sądu z dnia 16 sierpnia 2011 r., skarżący wezwani zostali do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez wyjaśnienie, czy wnosili do Wojewody Opolskiego zażalenie na niezałatwienie ich wniosku z dnia 7 maja 2011 r. Wezwanie zawierało pouczenie, że niezastosowanie się do jego treści w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, spowoduje odrzucenie skargi.

W zakreślonym przez Sąd terminie skarżący, w piśmie z dnia 28 sierpnia 2011 r., wyjaśnili, że nie składali zażalenia na niezałatwienie ich wniosku z 7 maja 2011 r. przez Starostę Nyskiego, gdyż nie jest im znany ten tryb instancji.

W związku z treścią odpowiedzi, kolejnym wezwaniem, z dnia 20 września 2011 r., wystosowanym w wykonaniu zarządzenia Sędziego z dnia 19 września 2011 r., skarżący wezwani zostali do podania, czy w sprawie było składane zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W wezwaniu pouczono skarżących, że niezastosowanie się do jego treści w terminie 7 dni od daty otrzymania, skutkować będzie odrzuceniem skargi.

Odpowiadając na wezwanie, w zakreślonym przez Sąd terminie, w piśmie z dnia 3 października 2011 r. skarżący wskazali, że nie składali zażalenia na postanowienie, którego nie otrzymali i którego treści nie znają. Wyjaśnili, że skoro nie otrzymali postanowienia, nie mogli go zaskarżyć. Określili również, że skarga wniesiona została na nierozpoznanie wniosku o wznowienie postępowania, którego istotą było to, że strona nie brała udziału w postępowaniu.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6219 Inne o symbolu podstawowym 621
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Starosta