Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Nysy w przedmiocie przydziału lokalu mieszkalnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Krzysztof Bogusz po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. K. na bezczynność Burmistrza Nysy w przedmiocie przydziału lokalu mieszkalnego postanawia: odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6219 Inne o symbolu podstawowym 621
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy
Uzasadnienie strona 1/2

Przedmiotem skargi wniesionej pismem z 16 sierpnia 2011 r. przez A. K. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu była bezczynność Burmistrza Nysy w zakresie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych Gminy Nysa.

Z przedstawionych Sądowi akt administracyjnych wynika następujący przebieg postępowania:

Wnioskiem z 25 września 2009 r. A. K. domagał się od Burmistrza Nysy "zamiany zajmowanego przez siebie lokalu" mieszkalnego (przy ulicy [...] w [...] - przypis Sądu) na lokal mieszkalny odpowiadający jego stanowi zdrowia". Zaznaczył, że wniosek składa powtórnie, że jest inwalidą I grupy, w podeszłym wieku, z licznymi schorzeniami. Dlatego zajmując lokal dotychczasowy mieszczący się na 4 piętrze, w starym budownictwie, z ogrzewaniem piecowym nie może ani właściwie się leczyć ani egzystować. Podnosił też, że lokal nie nadaje się do zamieszkiwania z uwagi na stan techniczny. Do wniosku strona załączyła dokumentację lekarską wykazującą stan zdrowia.

Na wezwanie organu strona wniosła żądanie na stosownym druku w dniu 2 października 2009 r.

W dniu 27 października 2009 r. Wydział Lokalowy Urzędu Miejskiego w Nysie przeprowadził w lokalu Nr [...] przy ul. [...] wizję lokalną potwierdzając warunki lokalowe strony oraz ustalając, że lokal jest zdewastowany i zajmowany w częściach wspólnych także przez dwóch wnuków A. K., P. M. i M. M., formalnie zameldowanych w lokalu Nr [...] wraz z ich matką J. M., która opuściła lokal (por. protokół oględzin i notatka służbowa z 28 października 2009 r. oraz zdjęcia lokali k-22, 23 i 39).

Następnie pomiędzy 4 listopada 2009 r., a 16 listopada 2009 r. nastąpiła wymiana pism organu, Nyskiego Zarządu Nieruchomości i strony w zakresie stanu technicznego lokalu, dewastacji mieszkania i obowiązków najemcy.

Pismem z 29 października 2009 r. Burmistrz Nysy poinformował stronę, że wniosek o zamianę mieszkania został pozytywnie rozpatrzony i oczekuje na realizację.

W wyniku pozytywnych opinii Komisji Mieszkaniowej z 28 lipca 2010 r. Wydział Lokalowy Urzędu Miejskiego w Nysie zatwierdził propozycję zamiany lokalu A. K. na mieszkanie przy ulicy [...] w [...]. W dniu 8 września 2010 r., stosując § 4 uchwały Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 czerwca 2004 r., nr XXVI/453/04 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nysa (ze zm.), Burmistrz Nysy wydał "skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego." Pismem z 11 października 2010 r. córka skarżącego J. M., nie przedkładając żadnego umocowania, odpowiadała imieniem ojca, że nie wyraża zgody na przydział lokalu zamiennego.

Pismem z 10 grudnia 2010 r. Burmistrz Nysy stosując ponownie § 4 cyt. uchwały Rady Miejskiej w Nysie z 24 czerwca 2004 r. wydał "skierowanie na zawarcie umowy najmu lokalu zamiennego przy ulicy [...] w [...]", które również zostało odrzucone przez J. M., odwołującą się do udzielonego jej przez ojca pełnomocnictwa, pismem z 20 grudnia 2010 r.

Na wniosek strony o przydział lokalu na ulicy [...] z 4 kwietnia 2011 r. organ odpowiadał 2 maja 2011 r., iż nie zgłoszono wolnego lokalu mieszkalnego "przy ulicy [...] na parterze".

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6219 Inne o symbolu podstawowym 621
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy