Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika w sprawie ze skargi T. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Nysy w przedmiocie zasiłku celowego
Sentencja

Starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu Violetta Radecka po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku T. R. z dnia 25 stycznia 2017 r. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika w sprawie ze skargi T. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Nysy w przedmiocie zasiłku celowego postanawia: umorzyć postępowanie wszczęte wnioskiem o przyznanie prawa pomocy.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy
Uzasadnienie strona 1/2

Postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2016 r., sygn. akt II SO/Op 9/16 referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu ustanowił T. R. radcę prawnego oraz umorzył postępowanie w zakresie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, przed wszczęciem postępowania sądowego w sprawie ze skargi dotyczącej przewlekłego prowadzenia postępowania przez Burmistrza Nysy w przedmiocie pomocy społecznej. Na skutek wniesionej skargi sprawa została odnotowana w repertorium sądowym pod sygn. akt II SAB/Op 46/16 i stanowi przedmiot niniejszego postępowania. Następnie, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu wyrokiem z dnia 28 września 2016 r., oddalił skargę.

Pełnomocnik skarżącego ustawiony z urzędu radca prawny W. K. dokonał w trwającym postępowaniu szeregu czynności procesowych, w tym sporządził i wniósł skargę do sądu administracyjnego, a także zapewnił reprezentację skarżącego przez ustanowienie zastępstwa substytucyjnego w osobie aplikanta radcowskiego A. K., która w piśmie procesowym z dnia 13 stycznia 2017 r. przedłożyła opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej.

W dniu 27 stycznia 2017 r. wpłynął do tut. Sądu wniosek skarżącego z dnia 25 stycznia 2017 r., złożony w tym samym dniu za pośrednictwem poczty (data stempla), w którym T. R. zwrócił się o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Działając na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.) - zwanej dalej w skrócie: "P.p.s.a." zważono, co następuje:

Postępowanie o przyznanie prawa pomocy wszczęte na skutek kolejnego wniosku skarżącego z dnia 25 stycznia 2017 r., należało umorzyć.

Zgodnie z art. 239 § 1 pkt 1 lit. a P.p.s.a., strona skarżąca działanie lub bezczynność organu w sprawach z zakresu pomocy i opieki społecznej nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. Skoro T. R. z mocy samej ustawy P.p.s.a., jako osoba skarżąca przewlekłe prowadzenie postępowania dotyczącego zasiłku celowego, został zwolniony z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych, to postępowanie z jego wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych jest bezprzedmiotowe, a orzekanie w sprawie stało się zbędne. O powyższej okoliczności ustawowego zwolnienia skarżącego od uiszczania kosztów sądowych, referendarz sądowy wypowiedział się już w postanowieniu z dnia 27 kwietnia 2015 r., sygn. akt II SO/Op 9/16 i pomimo tego, że przywołane orzeczenie zostało wydane przed rozpoczęciem postępowania sądowoadministracyjnego, to zachowuje aktualność na wszystkich etapach tego postępowania, wszczętego z inicjatywy T. R. w celu zaskarżenia przewlekłego prowadzenia postępowania przez Burmistrza Nysy. Ustawowe zwolnienie od kosztów sądowych rozciąga się bowiem na wszystkie etapy postępowania sądowoadministracyjnego.

Odnosząc się do wniosku skarżącego o ustanowienie pełnomocnika z urzędu zauważyć należy, że ww. postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2016 r., został ustanowiony T. R. radca prawny. Na skutek powyższego orzeczenia, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu wyznaczyła do reprezentowania skarżącego w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, radcę prawnego z urzędu w osobie W. K., który w dalszej kolejności udzielił zastępstwa substytucyjnego aplikantowi radcowskiemu A. K. Wskazani pełnomocnicy, sporządzili i wnieśli do tut. Sądu skargę, a także sporządzili opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej. Ponadto, jak wynika z akt sprawy, wyznaczony pełnomocnik z urzędu nadal reprezentuje skarżącego w niniejszej sprawie.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy