Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Nysy w przedmiocie umieszczenia na liście osób oczekujących na przydział lokalu socjalnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Krzysztof Bogusz po rozpoznaniu w dniu 29 października 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. D. na bezczynność Burmistrza Nysy w przedmiocie umieszczenia na liście osób oczekujących na przydział lokalu socjalnego postanawia odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6219 Inne o symbolu podstawowym 621
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy
Uzasadnienie strona 1/3

Pismem z dnia 16 lipca 2020 r. D. D. zwany dalej też jako : strona, skarżący, wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu ze skargą na bezczynność Burmistrza Nysy, dalej też jako : organ, w przedmiocie bezczynności w zakresie umieszczenia na liście osób oczekujących na przydział lokalu socjalnego. W skardze wniósł także o nakazanie Gminie Nysa przyznania lokalu socjalnego z zasobów gminnych.

W uzasadnieniu wskazał, że organ nie odpowiada na jego wniosek z dnia 21 czerwca 2020r. o przyznanie mieszkania. Zwrócił uwagę, że odpowiedź organu z dnia 7 lipca 2020r. nie odnosi się do jego wniosku "złożonego zgodnie z prawem".

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie ewentualnie oddalenie podnosząc, że sprawa przyznania lokalu mieszkalnego nie podlega kontroli sprawowanej przez sąd administracyjny. Dotyczy ona czynności prawnej właściwej prawu cywilnemu a nie formie aktu administracyjnego.

Organ dodał , że każde postępowanie z wniosku o przydział lokalu socjalnego jest w gminie prowadzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawowymi, jak i regulacjami prawa miejscowego przewidującymi, że przyznanie mieszkania następuje dopiero po zakwalifikowaniu wnioskodawcy na listę oczekujących na zawarcie umowy najmu.

Sąd wezwał skarżącego do uzupełnienia braków formalnych skargi m.innymi przez sprecyzowanie żądania oraz wykazanie wyczerpania trybu przedsądowego z art. 37 § 1 k.p.a.

W odpowiedzi z dnia 20 września 2020r. skarżący złożył 8 dokumentów, w tym własne pisma z lat 2016-2020 r. odnoszące się do obecnej sprawy oraz wcześniej posiadanego lokalu gminnego przy ul. [...] w [...] . Żadne z nich nie było pismem, które można kwalifikować jako ponaglenie organu w czasie między złożonym wnioskiem do organu a wniesieniem skargi sądowej.

Ponadto strona wyraziła się stanowczo, że skarży bezczynność w zakresie umieszczenia na liście osób oczekujących na przydział lokalu socjalnego i domaga się pisemnego informowania co miesiąc o zajmowanym miejscu na tej liście oraz "przyznania lokalu socjalnego (komunalnego)".

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga odnośnie do żądania stwierdzenia bezczynności organu w zakresie umieszczenia na liście osób oczekujących na przydział lokalu socjalnego i pisemnego informowania co miesiąc o zajmowanym miejscu na tej liście podlegała odrzuceniu.

Zgodnie z art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2167 ze zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości m.in. przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne - stosownie do art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.), dalej zwanej p.p.s.a. - obejmuje również orzekanie m.in. w sprawach skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4 ( w tym decyzje i postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym).

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6219 Inne o symbolu podstawowym 621
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy