Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Grodkowa w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie przyznania prawa do lokalu mieszkalnego z zasobu gminnego na skutek wniosku skarżącego o zwolnienie od kosztów sądowych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym : Przewodniczący : Sędzia WSA Teresa Cisyk po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. C. na bezczynność Burmistrza Miasta Grodkowa w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie przyznania prawa do lokalu mieszkalnego z zasobu gminnego na skutek wniosku skarżącego o zwolnienie od kosztów sądowych postanawia: odmówić przyznania prawa pomocy.

Inne orzeczenia o symbolu:
6219 Inne o symbolu podstawowym 621
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy
Uzasadnienie strona 1/4

Pismem z dnia 9 października 2014 r. K. C. wniósł skargę na bezczynność Burmistrza Grodkowa, tj. brak rozpatrzenia w trybie ustawy K.p.a. pisma w sprawie odmowy zakwalifikowania na listę osób oczekujących na przyznanie mieszkania z zasobów gminnych oraz odmowy przydziału lokalu mieszkalnego osobie niepełnosprawnej. Wniósł o zobowiązanie Burmistrza Grodkowa do wydania decyzji przyznającej mu prawo do lokalu mieszkalnego usytuowanego na parterze w miejscowości [...], z uwagi na poważną niepełnosprawność skarżącego. Zażądał także zwolnienia od kosztów sądowych. Uzasadniając skargę podał, że zarzuca skarżonemu organowi naruszenie przepisów uchwały Rady Miejskiej w Grodkowie nr XXIII/241/02 z dnia 27 lutego 2002 r., przez brak uznania, że skarżący nie jest osobę pozostającą w trudnej sytuacji materialnej, a zarazem naruszenia art. 80 K.p.a., przez brak oceny udowodnienia okoliczności na podstawie całokształtu materiału dowodowego, a ponadto naruszenia art. 7 K.p.a., przez brak dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, co doprowadziło do naruszenia słusznego interesu obywatela, a także naruszenia art. 10 K.p.a., przez niedostateczne wysłuchanie skarżącego jako strony w toku postępowania. W dalszej części skargi opisał przebieg postępowania związany z ubieganiem się przez skarżącego o przydział lokalu z zasobów Gminy Grodków.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o uznanie skargi za bezzasadną. Burmistrz Grodkowa przedstawił szczegółowo przebieg postępowania wszczętego z wniosku K. C. o przydział lokalu komunalnego. Podniósł, że wniosek skarżącego został zaopiniowany przez Społeczną Komisję Mieszkaniową negatywnie, dlatego Burmistrz odmówił umieszczenia ww. na liście osób oczekujących na przydział lokalu. Ponadto, rozpoznając wniosek pod kątem spełniania kryteriów określonych w uchwale Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Grodków (Dz. Urzędowy Woj. Opolskiego z 2002 r. Nr 37, poz. 536), uznano, że nie spełnia on kryteriów trudnych warunków mieszkaniowych i niskich dochodów. Stąd odmówiono skarżącemu umieszczenia na liście osób oczekujących na mieszkanie. Ponowny wniosek skarżącego z dnia 28 lipca 2014 r. w tym zakresie, został rozpoznany przez Burmistrza Grodkowa negatywnie pismem z dnia 9 września 2014 r., a K. C. nie godząc się z nim, wezwał Burmistrza do usunięcia naruszenia prawa w związku z odmową umieszczenia na liście osób oczekujących na przydział mieszkania. Burmistrz Grodkowa odpowiedział w dniu 17 października 2014 r. na wezwanie, podtrzymując swoje stanowisko z dnia 9 września 2014 r. K. C. odpowiedź odebrał w dniu 22 października 2014 r., a skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu wniósł w dniu 13 października 2014 r.

Na skutek zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II tut. Sądu, wezwano skarżącego pismem z dnia 18 listopada 2014 r., do usunięcia braków formalnych skargi w terminie 7 dni, przez:

- sprecyzowanie żądania skargi, tj. wskazanie, czy jest to tylko skarga na bezczynność Burmistrza Miasta Grodkowa polegającą na niewydaniu decyzji przyznającej skarżącemu prawa do lokalu mieszkalnego usytuowanego na parterze w miejscowości [...], czy skarga zawiera także inne żądania (wątpliwość wynika z tego, że w skardze jest także mowa o decyzji, której skarżący zarzuca naruszenie przepisów uchwały Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 lutego 2002 r., Nr XXIII/241/02, w tym, że nie podaje skarżący daty i numeru decyzji; nadto skarżący wspomina w skardze o piśmie w sprawie odmowy zakwalifikowania na listę osób oczekujących na przyznanie mieszkania z zasobów gminnych oraz odmowy przydziału lokalu mieszkalnego);

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6219 Inne o symbolu podstawowym 621
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy