Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Nysy w przedmiocie zasiłku celowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Janowska (sprawozdawca) po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. R. na bezczynność Burmistrza Nysy w przedmiocie zasiłku celowego postanawia: odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy
Uzasadnienie strona 1/2

W piśmie z dnia 3 lutego 2006 r. wniesionym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, a nazwanym: "skarga na bezczynność w postępowaniu administracyjnym", T. R. wniósł o stwierdzenie, że doszło do nieuzasadnionej opieszałości Burmistrza Nysy w postępowaniu administracyjnym w sprawie wypłacenia skarżącemu zasiłku celowego, co naraziło go na utratę prawa uzyskiwania świadczenia. Do skargi T. R. załączył kserokopię pisma - podania z dnia 2 stycznia 2006 r., w którym skarżący zwraca się o przyznanie zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego.

W odpowiedzi na skargę z dnia 13 marca 2006 r. Burmistrz Nysy wniósł o umorzenie postępowania, względnie odrzucenie skargi, podnosząc, iż zarzuty skarżącego są bezpodstawne. Uzasadniając swoje stanowisko organ podał, iż przedmiotowe podanie T. R. wpłynęło do Burmistrza Nysy w dniu 3 stycznia 2006 r., a postanowieniem z dnia 3 lutego 2006 r. zostało przekazane Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie, do rozpatrzenia według właściwości. W sprawie została wydana w dniu [...] decyzja nr [...], a zatem postępowanie sądowoadministracyjne winno być - w ocenie organu - umorzone na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Organ wskazał także na fakt, uzasadniając swój alternatywny wniosek o odrzucenie skargi, że T. R. nie złożył zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie, do organu administracji publicznej wyższego stopnia (jakim w niniejszej sprawie jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu ), do czego jest zobowiązany na podstawie art. 37 § 1 K.p.a.

Pismem z dnia 20 marca 2006 r. Sąd wezwał skarżącego do usunięcia braków formalnych skargi, poprzez wykazanie, że złożył on, przed wniesieniem skargi do Sądu, zażalenie na bezczynność Burmistrza Nysy do organu wyższego stopnia, tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, a to w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

W terminie zakreślonym przez Sąd, skarżący w piśmie z dnia 4 kwietnia 2006 r. oświadczył, że przed wniesieniem skargi nie składał zażalenia na bezczynność Burmistrza Nysy do organu wyższego stopnia. Wyjaśnił, iż niniejszą skargę wniósł w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr 179, poz. 1843).

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Badanie merytorycznej zasadności skargi poprzedza sprawdzenie wymagań formalnych skargi, w tym dopuszczalności jej wniesienia. Do warunków dopuszczalności skargi należy wyczerpanie środków zaskarżenia. Dotyczy to także skarg na bezczynność organów, które przewiduje art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej ustawą.

Zgodnie bowiem z art. 52 ustawy, skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie (§ 1 - 2 art. 52).

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy