Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Nysy w przedmiocie zasiłku celowego
Uzasadnienie strona 2/2

Wskazać należy także, iż z bezczynnością organu administracji publicznej mamy do czynienia wówczas, gdy w prawnie ustalonym terminie organ nie podjął żadnych czynności lub wprawdzie prowadził postępowanie w sprawie, ale nie zakończył go wydaniem w terminie decyzji, postanowienia lub też podjęciem innego aktu, bądź czynności.

T. R. wniósł skargę na bezczynność Burmistrza Nysy polegającą na opieszałości w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie przyznania zasiłku celowego. W myśl art. 37 § 1 kpa, na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 lub ustalonym w myśl art. 36 kpa, stronie służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia, jakim w niniejszej sprawie jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu.

Skarżący wezwany został do uzupełnienia braków formalnych złożonej skargi, poprzez wskazanie - czy w związku z wniesioną skargą na bezczynność Burmistrza Nysy - wyczerpał tryb określony wyżej przywołanym przepisem, tj. złożył zażalenie zgodnie z art. 37 § 1 kpa. Skarżący, w odpowiedzi na wezwanie Sądu, oświadczył, iż nie wnosił w/w środka zaskarżenia.

Stosownie do art. 58 § 1 ustawy, sąd odrzuca skargę:

1) jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego;

2) wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia;

3) gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi;

4) jeżeli sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku lub została już prawomocnie osądzona;

5) jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej albo jeżeli skarżący nie ma zdolności procesowej, a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy albo jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną skarżącą zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie;

6) jeżeli z innych przyczyn wniesienie skargi jest niedopuszczalne.

Skoro T. R. nie wyczerpał trybu wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, określonego w przywołanych wyżej przepisach art. 52 § 1 i 2 ustawy i nie wniósł zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu na bezczynność Burmistrza Nysy, jego skarga podlegała odrzuceniu jako niedopuszczalna.

Nie zmienia tego argument podniesiony przez skarżącego, iż wniósł on skargę w trybie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym. Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 1 tejże ustawy, ustawa ta reguluje zasady i tryb wnoszenia oraz rozpoznawania skargi strony, której prawo do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki zostało naruszone na skutek działania lub bezczynności sądu. Regulacja art. 1 ust. 1 jednoznacznie wskazuje zatem, iż ustawa odnosi się do działania lub bezczynności sądu, i nie ma zastosowania w przypadku bezczynności organu administracji publicznej.

Mając powyższe na uwadze, uznano skargę T. R. za niedopuszczalną i na podstawie przywołanego wyżej art. 58 § 1 pkt 6 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji.

Strona 2/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy