Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miasta [...] w przedmiocie informacji publicznej zarządza: sprostować protokół rozprawy , sygn. akt II SAB/Op 9/08, w ten sposób, że na stronie pierwszej protokołu, w wierszu 2 od dołu, zapis o treści "o terminie ogłoszenia orzeczenia strony, pełnomocnicy stron zostali poinformowani", zastąpić zapisem w brzmieniu: "o terminie ogłoszenia orzeczenia pełnomocnik strony obecny na rozprawie został poinformowany".
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Naumowicz po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. L. na bezczynność Rady Miasta [...] w przedmiocie informacji publicznej zarządza: sprostować protokół rozprawy z dnia 6 maja 2008 r., sygn. akt II SAB/Op 9/08, w ten sposób, że na stronie pierwszej protokołu, w wierszu 2 od dołu, zapis o treści "o terminie ogłoszenia orzeczenia strony, pełnomocnicy stron zostali poinformowani", zastąpić zapisem w brzmieniu: "o terminie ogłoszenia orzeczenia pełnomocnik strony obecny na rozprawie został poinformowany".

Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Rada Miasta
Uzasadnienie

Skarżący Z. L., powołując się na sygn. akt II SAB/Op 9/08, w piśmie z dnia 18 maja 2008 r. (data wpływu 19 maja 2008 r.), wskazał, iż "wnosi zastrzeżenia do protokołu z rozprawy z dnia 12 maja 2008 r., w którym niezgodnie ze stanem faktycznym napisano, iż o terminie ogłoszenia orzeczenia strony i pełnomocnicy stron zostali poinformowani". Dalej skarżący podał, iż nie został poinformowany o tym, że na ogłoszenie orzeczenia wyznaczony został dzień 19 maja 2008 r.

Przepis art. 100 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm.), zwanej dalej P.p.s.a, określa obowiązek sporządzenia protokołu z przebiegu każdego posiedzenia jawnego przed wojewódzkim sądem administracyjnym. Protokół ten stanowi odzwierciedlenie przebiegu posiedzenia sądu i jest udokumentowaniem wszystkich istotnych dla przebiegu postępowania oraz rozstrzygnięcia sprawy zdarzeń i oświadczeń. Ponadto na zasadzie art. 103 P.p.s.a strony postępowania mogą żądać sprostowania lub uzupełnienia protokołu na następnym posiedzeniu, nie później jednak niż w terminie trzydziestu dni od dnia posiedzenia, z którego sporządzono protokół. Instytucja sprostowania protokołu służy poprawieniu, skorygowaniu tego co zostało w protokole zapisane, poprzez zmianę lub wyeliminowanie zapisów, które nie odpowiadają faktycznemu przebiegowi posiedzenia.

W świetle powołanych wyżej przepisów "zastrzeżenia", zawarte w piśmie Z. L. z dnia 18 maja 2008 r., należało potraktować jako złożony w terminie wniosek o sprostowanie protokołu rozprawy w sprawie o sygnaturze wskazanej przez skarżącego (II SAB/Op 9/08), która odbyła się przed tut. Sądem w dniu 6 maja 2008 r. Zważywszy natomiast, iż z treści podlegającego sprostowaniu protokołu jednoznacznie wynika, że na rozprawę w dniu 6 maja 2008 r., po zamknięciu której Sąd postanowił o odroczeniu terminu ogłoszenia orzeczenia na dzień 19 maja 2008 r., stawił się jedynie pełnomocnik organu - r. pr. J. R.-O., natomiast skarżący nie był obecny, na podstawie art. 103 P.p.s.a. zarządzono, jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Rada Miasta