Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nie wystąpienia o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego
Sentencja

Dnia 20 czerwca 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Robert Sawuła po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2008 roku w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. N. na bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nie wystąpienia o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego - postanawia - odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Egzekucyjne postępowanie
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Uzasadnienie strona 1/3

Decyzją z dnia [...] kwietnia 2002 roku, nr [...] Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (dalej GOPS), działając z upoważnienia Rady Gminy, przyznał L. N. rentę socjalną za okres od dnia 15 kwietnia 2002 roku do 30 marca 2003 roku.

Decyzją z dnia [...] maja 2003 roku, nr [...] ww. organ zażądał zwrotu wypłaconej renty socjalnej w wysokości 4.802,53 złotych. W uzasadnieniu wskazano, iż w okresie, w którym wypłacano rentę L. N. uprawniony był również do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Okoliczność ta, w ocenie organu, przesądza, iż wypłacona renta socjalna była nienależna. Od decyzji tej L. N. wniósł odwołanie.

Decyzją z dnia [...] grudnia 2003 roku, nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze (dalej SKO) uchyliło decyzję z [...] maja 2003 roku i umorzyło postępowanie administracyjne. Motywując swoje rozstrzygnięcie organ wywiódł, iż w razie uznania wypłaconej renty socjalnej za świadczenie nienależne, nie ma podstaw do wydawania decyzji o żądaniu jej zwrotu. W takiej sytuacji organ winien wystawić tytuł wykonawczy i podjąć czynności zmierzające do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Stosując się do ww. wskazań Kierownik GOPS wystawił tytuły wykonawcze nr 1/2004, 2/2004, 3/2004 i skierował wniosek o wszczęcie administracyjnego postępowania egzekucyjnego.

Pismem z dnia 12 grudnia 2005 roku L. N. zwrócił się do Kierownika GOPS o to, by stosownie do treści art. 35a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2005 r. Nr 229 poz. 1954, dalej jako u.p.e.a.) zawiadomił organ egzekucyjny o konieczności wstrzymania postępowania egzekucyjnego do czasu rozpoznania przez sąd wniesionego przez niego powództwa. Pismem z tego samego dnia L. N. zwrócił się również do Wójta Gminy o zobowiązanie Kierownika GOPS do przestrzegania przepisów u.p.e.a., w szczególności art. 35a. W odpowiedzi z dnia 4 stycznia 2006 roku Wójt Gminy wyjaśnił, iż nie ma podstaw do zastosowania art. 35a u.p.e.a., ponieważ powództwo, na które powoływał się L. N. jest w istocie skargą do sądu administracyjnego, a ta nie może wywołać skutków o jakich mowa w tym przepisie.

Następnie, pismem z dnia 28 marca 2006 roku, adresowanym do Wójta Gminy, L. N. zwrócił się o umorzenie mu należności z tytułów wykonawczych nr 1,2,3/2004. Pismem z dnia 27 kwietnia 2006 roku organ podał, iż nie znalazł podstaw do umorzenia należności. Pismem z dnia 17 maja 2006 roku L. N. zażądał, by w związku z jego wnioskiem organ wydał decyzję administracyjną. W odpowiedzi Wójt wyjaśnił, iż wydawanie decyzji jest zbędne. Wskazał nadto, że umorzenie należności jest sprawą uznaniową, a wszelkie informacje zostały już udzielone w piśmie z 27 kwietnia 2006 roku. Pismem z dnia 29 czerwca 2006 roku L. N. ponowił wniosek o wydanie decyzji.

Jednocześnie, pismem z dnia 19 kwietnia 2006 roku L. N. złożył skargę na bezczynność Kierownika GOPS w zakresie egzekucji administracyjnej nienależnej renty socjalnej. SKO uznało skargę za bezzasadną. Przyjmując, iż żądanie L. N. dotyczyło zawieszenia postępowania egzekucyjnego, wywiodło, że podmiotem właściwym do orzekania w tym zakresie jest organ egzekucyjny a nie Kierownik GOPS - pismo z dnia 19 czerwca 2006 roku.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Egzekucyjne postępowanie
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej