Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy S. w przedmiocie wydania decyzji o dostępie do wód
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie: Przewodniczący - Sędzia WSA Zbigniew Czarnik po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2011 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym z urzędu sprawy ze skargi P.S. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy S. w przedmiocie wydania decyzji o dostępie do wód p o s t a n a w i a odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6099 Inne o symbolu podstawowym 609
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Wodne prawo
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy
Uzasadnienie strona 1/2

Pismem z dnia [..] sierpnia 2010r. skarżący P.S. złożył w tut. Sądzie skargę, adresowaną do Rady Miejskiej Miasta i Gminy S., na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy S. Wyjaśnił, że Samorządowe Kolegium odwoławcze w P. w dniu [..] czerwca 2010r. w sprawie o nr [...] uchyliło zaskarżoną decyzję Burmistrza Miasta i Gminy S. z dnia [..] kwietnia 2010r., znak [...], w sprawie wskazania dostępu do rzeki L. w miejscowości C.W. i przekazało sprawę do ponownego rozpoznania. Podał, że sprawa powinna być załatwiona bez zbędnej zwłoki, a tymczasem pomimo upływu dwóch miesięcy Burmistrz nie poinformował stron o sposobie i terminie jej załatwienia.

Na podstawie zarządzenia przewodniczącego skargę tę w dniu [..] sierpnia 2010r. przesłano Burmistrzowi Miasta i Gminy S. (doręczono w dniu [..] sierpnia 2010r.). W odpowiedzi z dnia [..] września 2010r. (data stempla pocztowego) Burmistrz wniósł o odrzucenie skargi, ewentualnie jej oddalenie. Wyjaśnił, że P.S. zwrócił się do Burmistrza o wydanie decyzji określającej dostęp do wód rzeki L. i wyznaczenie dojścia ciągami pieszymi, a o wyznaczonym szlaku Burmistrz poinformował wnioskodawców, przy czym od tego stanowiska odwołanie złożył P.S. SKO w P. uchyliło to stanowisko i nakazało ponowne rozpoznanie sprawy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:

Skargę Sąd odrzucił z powodu jej niedopuszczalności.

Na podstawie art.1 §1-§2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. 2002r., nr 153, poz.1269, ze zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem. Tryb procedowania sądu administracyjnego w tej sferze regulują przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002r., nr 153, poz.1270, ze zm.; dalej "p.p.s.a.").

Niniejsza sprawa dotyczy bezczynności Burmistrza Miasta i Gminy S. w sprawie o wydanie decyzji w przedmiocie dostępu do wód w trybie art. 28 ust.2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U.2005, nr 239, poz. 2019, z późn.zm.). Stosownie zatem do treści art. 3 §2 pkt 8 p.p.s.a. skarga na bezczynność organów przysługuje w przypadkach określonych w pkt 1-4a. Wniesienie skargi w takiej sytuacji dopuszczalne jest jednak dopiero po wyczerpaniu trybu przewidzianego w art. 37 k.p.a._@KON@_

Art. 35 _@POCZ@__@KON@_ § 1 k.p.a. stanowi, że organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki_@KON@_; załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca (§3). _@KON@_NNa niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. stronie służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia (art. 37 §1 k.p.a.). Organem wyższego stopnia względem Burmistrza w przedmiotowej sprawie jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze (art.17 pkt 1 k.p.a.).

Jeżeli na skutek uchylenia zaskarżonej decyzji przez organ wyższego stopnia, po uwzględnieniu odwołania, sprawę przekazano do ponownego rozpoznania na zasadzie art.138 §1 pkt 2 k.p.a. to ponownie znajdują zastosowanie przepisy o załatwianiu sprawy przez organ I instancji, w tym art. 35 i art. 37 k.p.a.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6099 Inne o symbolu podstawowym 609
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Wodne prawo
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy