Sprawa ze skargi na bezczynność Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Regionalny w S. w przedmiocie wszczęcia postępowania wyjaśniającego
Sentencja

Dnia 29 września 2015 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie Przewodniczący sędzia NSA Elżbieta Makowska po rozpoznaniu w dniu 29 września 2015 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R.R. na bezczynność Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Regionalny w S. w przedmiocie wszczęcia postępowania wyjaśniającego p o s t a n a w i a odrzucić skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6050 Obowiązek meldunkowy
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
Uzasadnienie strona 1/2

Pismem z dnia 16 czerwca 2015 r., uzupełnionym pismem z dnia 22 lipca 2015 r., R.R. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na bezczynność Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Regionalny w S. w przedmiocie wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Z uzasadnienia skargi wynika, że skarżący nigdy nie był zameldowany w lokalu przy ul. [...] w K. będącym w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i organ ten niesłusznie żąda od niego zapłaty czynszu i innych należności za używanie lokalu na podstawie art. 6881 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w S. w odpowiedzi na skargę wyjaśniła, że ww. lokal mieszkalny został przyznany matce skarżącego w 2003 r. na podstawie umowy najmu. Zgodnie z tą umową skarżący był uprawniony do stałego zamieszkiwania w przedmiotowym lokalu i był w nim zameldowany. Z tego względu, w myśl art. 6881 kc zgodnie z którym za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące w nim osoby pełnoletnie organ uznał, że R.R. ponosi odpowiedzialność za powstałe zadłużenie. W dniu 8 października 2007 r. Dyrektor Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej wysłał do skarżącego wezwanie do zapłaty należności, a w dniu 19 grudnia 2007 r. Sąd Rejonowy w K. wydał nakaz zapłaty o sygn. [...] zasądzający m. in. od skarżącego kwotę w wysokości [...] zł wraz z odsetkami i kosztami procesu. Skarżącemu, zgodnie z art. 502 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U z 2014 r. poz. 101 ze zm.) przysługiwało prawo wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty w terminie dwóch tygodni, z czego nie skorzystał. W tej sytuacji wierzyciel wystąpił o stwierdzenie prawomocności nakazu zapłaty, a następnie sprawę skierował do komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w K. Pismem z dnia 15 stycznia 2009 r. R.R. udowodnił, że nie przebywał w lokalu z którym związane jest roszczenie, jednak nakaz zapłaty uprawomocnił się i wiąże strony, sąd który go wydał, inne sądy, organy państwowe i organy administracji publicznej (art. 365 § 1 kpc) i Dyrektor Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej nie może zmienić tego orzeczenia. W związku z tym, R.R. odpowiada za należności objęte nakazem zapłaty.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) - zwanej dalej "p.p.s.a." kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1) decyzje administracyjne;

2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie, z wyłączeniem postanowień wierzyciela o niedopuszczalności zgłoszonego zarzutu oraz postanowień, przedmiotem których jest stanowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu;

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6050 Obowiązek meldunkowy
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej