Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Jacek Fronczyk po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. O. na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania postanawia stwierdzić swą niewłaściwość i przekazać sprawę do rozpoznania, zgodnie z właściwością miejscową, Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Szczecinie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6192 Funkcjonariusze Policji
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Właściwość sądu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Komendant Policji
Uzasadnienie

R. O. przedmiotem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w niniejszej sprawie uczynił bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania, wszczętego i prowadzonego przez ten organ w sprawie zwolnienia go ze służby w Policji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 13 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), wojewódzkie sądy administracyjne rozpoznają wszystkie sprawy sądowoadministracyjne z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego. Do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona (§ 2).

Stosownie zaś do treści art. 59 § 1 powołanej ustawy, jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu. Postanowienie sądu może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

Przedmiotem skargi R. O. w niniejszej sprawie jest bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji [...] w przedmiocie zawieszenia przez ten organ postępowania w sprawie zwolnienia skarżącego ze służby w Policji. Organ, którego dotyczy skarga, ma siedzibę w [...], zatem do rozpoznania niniejszej sprawy, zgodnie z § 1 pkt 12 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 72, poz. 652 ze zm.), właściwy jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

Z uwagi na powyższe, na podstawie art. art. 59 § 1 w związku z art. 13 § 2 cytowanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6192 Funkcjonariusze Policji
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Właściwość sądu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Komendant Policji