Sprawa ze skargi W. L. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie w sprawie ze skargi W. L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Komendanta Służby Ochrony Państwa w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wydanie zaświadczenia
Sentencja

Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Radziszewska - Krupa po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. L. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2019 r., sygn. akt II SAB/Wa 473/18 wydanym w sprawie ze skargi W. L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Komendanta Służby Ochrony Państwa w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] lutego 2018 r. o wydanie zaświadczenia postanawia: odrzucić skargę o wznowienie postępowania sądowego.

Uzasadnienie

W piśmie z dnia [...] marca 2019 r., złożonym w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie w dniu 22 marca 2019 r. (data prezentaty Sądu), stanowiącym zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 lutego 2019 r. sygn. akt II SAB/Wa 280/19 W.L. (dalej jako Skarżący), wniósł skargę o wznowienie postępowania sądowego.

Pismem z dnia 1 kwietnia 2019 r., w wykonaniu zarządzenia Zastępcy Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 marca 2019 r., Skarżący został wezwany do wskazania daty i przedmiotu postępowania, którego dotyczy skarga o wznowienie postępowania.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie, w piśmie z dnia 25 kwietnia 2019 r. Skarżący wyjaśnił, że pismo z dnia 21 marca 2019 r. stanowiło skargę o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2019 r., wydanym w sprawie ze skargi W. L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Komendanta Służby Ochrony Państwa w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] lutego 2018 r. o wydanie zaświadczenia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga o wznowienie postępowania podlega odrzuceniu jako niedopuszczalna.

Stosownie do art. 270 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm., dalej jako P.p.s.a.) można żądać wznowienia postępowania, które zostało zakończone prawomocnym orzeczeniem. Skarga o wznowienie postępowania jest więc nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia, zmierzającym do uchylenia lub zmiany prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie sądowoadministracyjne. Jak wskazuje się w orzecznictwie sądowym, wniesienie skargi o wznowienie postępowania przed uprawomocnieniem się orzeczenia stanowiącego podstawę jej wniesienia jest przedwczesne i jako takie powinno skutkować jej odrzuceniem (por. postanowienia NSA z 19 lipca 2011 r., I FSK 1048/11 oraz z 25 listopada 2011 r., I OSK 887/11, dostępne w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych na stronie http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Z powyższego uregulowania jednoznacznie wynika, że skarga o wznowienie postępowania sądowego przysługuje stronie postępowania tylko w przypadku, gdy dotyczy ona orzeczenia kończącego postępowanie sądowe (niewpadkowego), a ponadto orzeczenia, które już się uprawomocniło, czyli takiego, od którego strona postępowania nie może wnieść skargi kasacyjnej. Należy również podkreślić, że orzeczenie, którego wznowienia domaga się strona, powinno być prawomocne w dniu złożenia skargi o wznowienie (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 lutego 2012 r., sygn. akt I OSK 210/12).

Przenosząc powyższe na grunt przedmiotowej sprawy należy zauważyć, że wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2019 r. sygn. akt II SAB/Wa 473/19 został doręczony skarżącemu w dniu 7 marca 2019 r. Od powyższego wyroku przysługiwała skarga kasacyjna, zatem ostatnim dniem na wniesienie środka odwoławczego był 8 kwietnia 2019 r. Powyższe oznacza, że w dacie złożenia skargi o wznowienie postępowania, tj. w dniu 22 marca 2019 r. ww. wyrok nie był jeszcze prawomocny.

Zgodnie z art. 280 § 1 P.p.s.a. Sąd bada na posiedzeniu niejawnym, czy skarga jest wniesiona w terminie i czy opiera się na ustawowej podstawie wznowienia. W braku jednego z tych wymagań, Sąd skargę o wznowienie odrzuci.

Skarga o wznowienie postępowania złożona w niniejszej sprawie jest przedwczesna i dlatego na podstawie art. 280 § 1 P.p.s.a. orzeczono, jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1