Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Powiatu [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej dotyczącego drogi na nieruchomości nr [...] obręb [...]
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Joanna Kube po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W.S. na bezczynność Rady Powiatu [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] stycznia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej dotyczącego drogi na nieruchomości nr [...] obręb [...] postanawia - odrzucić skargę -

Inne orzeczenia o symbolu:
6480
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Rada Powiatu
Uzasadnienie

Pismem z 3 października 2018 r. W.S. skierował do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Rady Powiatu [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] stycznia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej dotyczącego drogi na nieruchomości nr [...] obręb [...]. W tego rodzajach sprawach na stronie skarżącej spoczywa obowiązek uiszczania kosztów sądowych (§ 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 221 poz. 2193, z późn. zm.).

W związku z powyższym zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 22 października 2018 r., sygn. akt II SAB/Wa 631/18 wezwano W.S. do uiszczenia należnego wpisu sądowego od skargi, informując jednocześnie, że niewykonanie tego zarządzenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje odrzucenie skargi. Pismo Sądu z 22 października 2018 r., przy którym przesłano skarżącemu odpis zarządzenia wzywającego do uiszczenia wpisu, zostało doręczone w 25 października 2018 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru znajduje się w aktach sądowych).

W terminie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi czyli 31 października 2018 r. W.S. złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata, uzupełniony następnie formularzem wniosku o przyznanie prawa pomocy, w którym wniósł o częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w zakresie wpisu sądowego od skargi.

Postanowieniem z 27 listopada 2018 r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie odmówił W.S. przyznania prawa pomocy w żądanym zakresie. Odpis niniejszego postanowienia doręczono skarżącemu 6 grudnia 2018 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru znajduje się w aktach sądowych).

Od powyższego postanowienia W.S. złożył sprzeciw do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który postanowieniem 9 stycznia 2019 r. utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

W związku z prawomocnym postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 9 stycznia 2019 r., Sąd pismem z 11 stycznia 2019 r. wezwał skarżącego do wykonania zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 22 października 2018 r., tj. do uiszczenia wpisu sądowego od skargi. Jednocześnie poinformował, że nieuiszczenie wpisu we wskazanym terminie skutkować będzie odrzuceniem skargi oraz że od tego wezwania nie przysługują żadne środki zaskarżenia.

Powyższe wezwanie do wpłacenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 100 złotych skarżący odebrał 14 stycznia 2019 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru znajduje się w akt sądowych).

W.S. do dnia dzisiejszego nie uiścił wpisu od przedmiotowej skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.); zwanej dalej P.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Opłatą sądową jest między innymi wpis od skargi (art. 212 § 1 P.p.s.a.). Natomiast w myśl art. 220 § 3 P.p.s.a., skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd. Z powyższych przepisów wynika, że wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi doręcza się stronie skarżącej, która w terminie siedmiu dni obowiązana jest powyższą opłatę uiścić pod rygorem odrzucenia skargi.

W rozpoznawanej sprawie w związku z postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 9 stycznia 2019 r. utrzymującym w mocy zaskarżone postanowienie referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 listopada 2018 r. o odmowie przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych poprzez zwolnienie od wpisu sądowego od skargi, prawomocne stało się zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 22 października 2018 r., sygn. akt II SAB/Wa 631/18 o wezwaniu W.S. do uiszczenia wpisu sądowego od przedmiotowej skargi. Zatem skarżący był zobowiązany do wykonania prawomocnego zarządzenia poprzez opłacenie skargi w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania Sądu z 11 stycznia 2019 r.

W tej sytuacji, po sprawdzeniu w Rejestrze Opłat Sądowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ustalono, że pomimo prawidłowo doręczonego W.S. wezwania z 11 stycznia 2019 r. wraz z pouczeniem o skutkach jego niewykonania we wskazanym powyżej terminie, skarżący nie uiścił należnego wpisu sądowego. Skarga zatem, jako nieopłacona, podlega odrzuceniu.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 220 § 1 i § 3 P.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6480
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Rada Powiatu