Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie o wyłączenie stosowania przepisów
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Szmydt po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. K. na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] września 2017 r. w sprawie o wyłączenie stosowania przepisów postanawia: odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6192 Funkcjonariusze Policji
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Uzasadnienie

W. K., pismem z 20 września 2019 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] września 2017 r. w sprawie o wyłączenie stosowania przepisów.

Przewodniczący Wydziału zarządzeniem z dnia 16 października 2019 r. wezwał skarżącego do usunięcia braku formalnego skargi poprzez podanie numeru PESEL, w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia. Korespondencja zawierająca powyższe wezwanie została prawidłowo doręczona do rąk dorosłego domownika skarżącego w dniu 28 października 2019 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru - k. 20 akt sądowych). W wyznaczonym terminie skarżący nie usunął braku formalnego skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 - dalej "p.p.s.a.") skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Jako pierwsze pismo w sprawie, stosowanie do art.46 § 2 pkt 1 lit b) tej ustawy, powinna zawierać numer PESEL strony skarżącej, będącej osobą fizyczną. W myśl art. 58 § 1 pkt 3 ustawy, Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Jak wskazano powyżej, korespondencja zawierająca odpis zarządzenia z dnia 16 października 2019 r. została prawidłowo doręczona w dniu 28 października 2019 r. Z tego wynika, że 7-dniowy termin na usuniecie braku formalnego skargi upływał dla skarżącego z dniem 4 listopada 2019 r. Skarżący w tym terminie nie nadesłał numeru PESEL, a zatem wniesiona przez niego skarga podlega odrzuceniu.

Z tych względów, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6192 Funkcjonariusze Policji
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji