Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji . w przedmiocie rozpatrzenia wniosku
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Kwiecińska po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. S. na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w [...]. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] października 2018 r. postanawia: 1. stwierdzić swoją niewłaściwość, 2. przekazać sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w [...] zgodnie z właściwością miejscową.

Inne orzeczenia o symbolu:
6192 Funkcjonariusze Policji
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Właściwość sądu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Komendant Policji
Uzasadnienie

Pismem z dnia 16 października 2018 r. L. S. wniosła skargę na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] października 2018 r. Wskazana skarga została zaadresowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w [...].

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.) zwanej dalej "P.p.s.a.", do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona. Z powyższego przepisu wynika obowiązek sądu administracyjnego do rozpoznawania sprawy sądowoadministracyjnej w granicach swojej właściwości miejscowej.

Sąd do którego wpłynęła skarga, jest zobowiązany z urzędu do zbadania swej właściwości w sprawie. Jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, na podstawie art. 59 § 1 P.p.s.a., sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu.

Niniejsza skarga dotyczy bezczynności Komendanta Wojewódzkiego Policji w [...], którego siedziba mieści się w [...]. Zatem sądem administracyjnym właściwym miejscowo do rozpoznania niniejszej sprawy jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w [...].

Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 59 § 1 w związku z art. 13 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6192 Funkcjonariusze Policji
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Właściwość sądu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Komendant Policji