Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie dostępu do informacji publicznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Andrzej Kołodziej po rozpoznaniu w dniu 05 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. D. M. na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia - odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie o sygn. akt

II SAB/Wa 75/08, H. D. M. został wezwany - pod rygorem odrzucenia skargi - do uiszczenia, w terminie 7 dni, wpisu sądowego od skargi wniesionej na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie dostępu do informacji publicznej.

Odpis przedmiotowego zarządzenia skarżący otrzymał w dniu 02 lipca 2008 r. (dowód - zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach sprawy).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

H. D. M. nie uczynił zadość wezwaniu Sądu i nie uiścił należnego wpisu sądowego od skargi, co potwierdził Oddział Finansowo-Budżetowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w dniu 28 lipca 2008 r.

Stosownie do treści art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

Natomiast zgodnie z art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Mając na względzie powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 220 § 3 w związku z art. 58 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda