Sprawa ze skargi W. L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Komendanta Służby Ochrony Państwa w przedmiocie skierowania na komisję lekarską
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący - Sędzia WSA Konrad Łukaszewicz po rozpoznaniu w dniu 14 sierpnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawy ze skargi W. L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Komendanta Służby Ochrony Państwa w przedmiocie skierowania na komisję lekarską postanawia: odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6199 Inne o symbolu podstawowym 619
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Uzasadnienie strona 1/4

W. L. (zwany dalej: "Skarżącym") wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ze skargą na przewlekłość oraz bezczynność Komendanta Służby Ochrony Państwa (zwanego dalej: "Komendantem SOP") w przedmiocie rozpatrzenia jego wniosku z dnia [...] października 2018 r. o wydanie skierowania do komisji lekarskiej w celu ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu doznanego w skutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby albo choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie, ewentualnie o jej oddalenie jako bezzasadnej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga jest niedopuszczalna i jako taka podlega odrzuceniu.

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż Skarżący uczynił przedmiotem skargi zarówno przewlekłe prowadzenie postępowania przez Komendanta SOP, jak również bezczynność tego organu w sprawie wniosku o skierowanie do komisji lekarskiej.

W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego prezentowany jest pogląd, który podziela Sąd w składzie orzekającym w niniejszej sprawie, że zarzucenie w jednym piśmie bezczynności oraz przewlekłego prowadzenia postępowania nie powinno być traktowane jako skumulowanie dwóch skarg, o ile kwestionowana jest terminowość i sprawność działania organu w tej samej sprawie administracyjnej. W takim przypadku objęcie jedną skargą obu form zwłoki organu inicjuje jedną sprawę sądowoadministracyjną, w której sąd ma obowiązek rozpoznać i rozstrzygnąć spór o legalność braku wydania aktu lub niezałatwienia sprawy w terminie. Pozostaje to w związku z zasadą, że przedmiotem zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym może być tylko jedna decyzja lub inny akt, którego legalność badana jest przez sąd administracyjny. Przedmiotem postępowania w sprawie ze skargi na "bezczynność" oraz "przewlekłe prowadzenie postępowania" jest zasadniczo ustalenie, czy zachodzi potrzeba zobowiązania organu do wydania w określonym terminie aktu lub podjęcia określonej czynności. W obu przypadkach sąd administracyjny dysponuje tymi samymi środkami prawnymi, a ich zastosowanie jest obowiązkowe w razie stwierdzenia jakiejkolwiek postaci niesprawnego funkcjonowania organu, niezależnie od podniesionych w skardze zarzutów i wniosków oraz powołanej podstawy prawnej (por. wyrok NSA z dnia 5 czerwca 2012 r. o sygn. akt II OSK 709/12; wyrok NSA z dnia 24 lutego 2015 r. o sygn. akt II OSK 2225/14; orzeczenia sądów administracyjnych są dostępne w internetowej bazie orzeczeń pod adresem: http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

W sprawie ze skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania, to sąd administracyjny, na podstawie okoliczności sprawy, a zwłaszcza toku postępowania administracyjnego, ocenia, czy w sprawie wystąpiła bezczynność, czy przewlekłe prowadzenie postępowania oraz na podstawie tej oceny, stosownie do okoliczności sprawy, podejmuje rozstrzygnięcia, o których mowa w art. 149 p.p.s.a. (por. postanowienia NSA: z dnia 26 lipca 2012 r. o sygn. akt II OSK 1360/12; z dnia 4 września 2015 r. o sygn. akt II OZ 753/15).

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6199 Inne o symbolu podstawowym 619
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji