Sprawa ze skargi kasacyjnej R. W. od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi R. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie ustalenia odszkodowania za wywłaszczoną działkę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym Przewodniczący: Sędzia NSA Halina Kremis po rozpoznaniu w Wydziale II w dniu 3 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi kasacyjnej R. W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 września 2014 r. sygn. akt II SAB/Wr 56/14 w sprawie ze skargi R. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie ustalenia odszkodowania za wywłaszczoną działkę postanawia: I. odrzucić skargę kasacyjną; II. zwrócić skarżącemu R. W. kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) z tytułu wpisu sądowego od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 9 września 2014 r. (sygn. akt II SAB/Wr 56/14) w pkt I odrzucił skargę w zakresie dotyczącym postępowania prowadzonego do dnia 27 listopada 2012 r., a w pkt II dalej idącą skargę oddalił.

Odpis tego wyroku z uzasadnieniem doręczono J. W. w dniu 29 września 2014 r. wraz z pouczeniem o trybie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia (pismo: k. 66 akt sądowych, dowód doręczenia: k. 68 akt sądowych).

Skargę kasacyjną od wskazanego wyroku wniósł, przesyłką nadaną w dniu 27 października 2014 r., R. W., zastępowany przez pełnomocnika radcę prawnego M. K..

Akta sprawy przekazano Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, jednak zostały one zwrócone do WSA we Wrocławiu. Przewodniczący Wydziału I Izby Ogólnoadministracyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego zarządzeniem z dnia 20 listopada 2014 r. zobowiązał WSA we Wrocławiu do wyjaśnienia, czy i kiedy odpis ww. wyroku z uzasadnieniem doręczono R. W..

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II WSA we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2014 r. odpis wyroku z dnia 9 września 2014 r. z uzasadnieniem doręczono na adres R. W. w dniu 1 grudnia 2014 r. Przesyłkę podjął dorosły domownik skarżącego - J. W. (dowód doręczenia: k. 93 akt sądowych).

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna podlegała odrzuceniu.

Zgodnie z art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.: dalej: p.p.s.a.) skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Z przywołanego przepisu wynika, że termin 30-dniowy do wniesienia skargi kasacyjnej liczy się od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem, a zatem wniesienie skargi przed tym dniem nie jest dopuszczalne. Gdy ponadto weźmie się pod uwagę, że doręczenie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem jest warunkiem sine qua non wniesienia skargi kasacyjnej (por. art. 173 § 2 p.p.s.a.), to dochodzi się do wniosku, że skarga kasacyjna wniesiona przez stronę, która nie otrzymała wspomnianego odpisu albo otrzymała go na skutek pomyłki sądu, podlega odrzuceniu jako niedopuszczalna (zob. B. Gruszczyński, Komentarz do art.177 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, LEX/el. 2013).

Z akt niniejszej sprawy wynika, że na skutek pomyłki sekretariatu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu odpis wyroku z dnia 9 września 2014 r. z uzasadnieniem został w dniu 29 września 2014 r. doręczony J. W., który nie był stroną w niniejszej sprawie. Na niewątpliwy fakt niedoręczenia R. W. odpisu wyroku z uzasadnieniem trafnie zwrócił uwagę Przewodniczący Wydziału I Izby Ogólnoadministracyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dlatego też skarżącemu R. W. należało doręczyć odpis wyroku z uzasadnieniem, co uczyniono w dniu 1 grudnia 2014 r., pouczając o przysługujących środkach zaskarżenia (pismo: k. 91 akt sądowych).

Zdaniem sądu fakt doręczenia w dniu 29 września 2014 r. odpisu wyroku z uzasadnieniem J. W. nie może być równoznaczny z doręczeniem odpisu orzeczenia z uzasadnieniem stronie w rozumieniu art. 177 § 1 p.p.s.a. Stroną skarżącą w sprawie o sygn. akt II SAB/Wr 56/14 jest wyłącznie R. W.. Wobec tego należało zatem dojść do przekonania, że skarga kasacyjna R. W. wniesiona przesyłką nadaną w dniu 27 października 2014 r. musi być uznana za przedwczesną. Innymi słowy, skarga kasacyjna jest niedopuszczalna, ponieważ została wniesiona przez skarżącego przed rozpoczęciem biegu terminu do dokonania tej czynności procesowej.

Z tych względów skarga kasacyjna podlega odrzuceniu, o czym na podstawie art. 178 p.p.s.a., orzeczono w pkt I sentencji postanowienia. Jeżeli chodzi o rozstrzygnięcie w pkt II sentencji, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zobligowany był - stosownie do przepisu art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. - orzec o zwrocie uiszczonego wpisu sądowego od skargi kasacyjnej w sytuacji, gdy środek zaskarżenia podlegał odrzuceniu.

Strona 1/1