Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi B.W., E.M., W.L., M.B., I.L.-P. na przewlekłość postępowania administracyjnego Starosty Powiatu W. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Zygmunt Wiśniewski po rozpoznaniu w dniu 16 sierpnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej Starosty Powiatu W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 11 maja 2016 r. sygn. akt II SAB/Wr 7/16 w sprawie ze skargi B.W., E.M., W.L., M.B., I.L.-P. na przewlekłość postępowania administracyjnego Starosty Powiatu W. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości postanawia I. odrzucić skargę kasacyjną; II. zwrócić Staroście Powiatu W. uiszczony wpis sądowy od skargi kasacyjnej w kwocie 100 zł (sto złotych).

Inne orzeczenia o symbolu:
6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Starosta
Uzasadnienie

Zgodnie z art. 176 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.), zwanej dalej "P.p.s.a.", poza wymaganiami, o których mowa w § 1, skarga kasacyjna powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma strony oraz zawierać wniosek o jej rozpoznanie na rozprawie albo oświadczenie o zrzeczeniu się rozprawy. Jeżeli skarga kasacyjna nie spełnia wymagań przewidzianych w art. 176, innych niż przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie, przewodniczący wzywa stronę do usunięcia braków w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi (art. 177a P.p.s.a.). Zgodnie zaś z art. 178 P.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W niniejszej sprawie zarządzeniem z dnia 13 lipca 2016 r. wezwano pełnomocnika organu do usunięcia braków formalnych skargi kasacyjnej przez nadesłanie wniosku o rozpoznanie skargi kasacyjnej na rozprawie albo oświadczenia o zrzeczeniu się rozprawy, o których mowa w art. 176 § 2 P.p.s.a., wraz z jego 1 odpisem - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej (art. 178 P.p.s.a.).

Wezwanie do usunięcia braków formalnych skargi kasacyjnej zostało doręczone pełnomocnikowi w dniu 25 lipca 2016 r.. Pismem z dnia 29 lipca 2016 r. nadanym w urzędzie pocztowym w dniu 1 sierpnia 2016 r. pełnomocnik wniósł o rozpoznanie sprawy na rozprawie, nie przesyłając odpisu wniosku. Stąd należało skargę kasacyjną odrzucić po myśli art. 178 w związku z art. 177a i art. 176 § 2 P.p.s.a.. Z tych względów orzeczono jak w punkcie pierwszym sentencji postanowienia.

Należy również zwrócić uwagę, że do pisma z dnia 29 lipca 2016 r. pełnomocnik dołączył trzy potwierdzenia nadania przesyłek zaadresowanych do K.J., S.P. i M.Ś.. Nawet jeśli by przyjąć, że przesyłka adresowana do K.J. stanowi brakujący odpis oświadczenia, to istotne jest, że zgodnie z art. 66 § 3 P.p.s.a. przepis § 1, który stanowi, że w toku sprawy adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi i rzecznicy patentowi doręczają sobie nawzajem pisma bezpośrednio za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty lub przesyłką poleconą. W treści pisma procesowego wniesionego do sądu zamieszcza się oświadczenie o doręczeniu odpisu pisma drugiej stronie albo o jego nadaniu przesyłką poleconą. Pisma niezawierające powyższego oświadczenia podlegają zwrotowi bez wzywania do usunięcia tego braku, nie dotyczy wniesienia skargi kasacyjnej. A jak wyżej wskazano wniosek o rozpoznanie sprawy na rozprawie albo oświadczenie o zrzeczeniu się rozprawy stanowi obligatoryjny element skargi kasacyjnej.

Podstawę orzeczenia w punkcie drugim stanowią przepisy art. 232 § 1 pkt 1 P.p.s.a., zgodnie z którym sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Starosta