Wniosek w przedmiocie załatwienia wniosku o dokonanie zmiany w ewidencji gruntów i budynków
Sentencja

II SO/Bk 20/07 POSTANOWIENIE Dnia 20 września 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Stanisław Prutis (spr.) po rozpoznaniu w dniu 20 września 007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w B. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Starostą K. a Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w B. w przedmiocie załatwienia wniosku o dokonanie zmiany w ewidencji gruntów i budynków postanawia uznać się rzeczowo niewłaściwym i sprawę przekazać Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

Uzasadnienie

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w B. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku wniosek o rozstrzygnięcie negatywnego sporu kompetencyjnego pomiędzy Starostą K. a Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w B., w sprawie załatwienia wniosku o dokonanie zmiany w ewidencji gruntów i budynków miasta K.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył co następuje:

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270, ze zm.) - sądy administracyjne rozstrzygają spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi, o ile odrębna ustawa nie stanowi inaczej oraz spory kompetencyjne między organami tych jednostek a organami administracji rządowej. Z treści art. 15 § 1 pkt 4 w/w ustawy wynika zaś, że rozstrzyganie sporów kompetencyjnych o których mowa w art. 4 należy do właściwości rzeczowej Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Skoro więc wyłącznie właściwym do rozpoznania sporów kompetencyjnych między organami jednostek samorządu terytorialnego jest Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, wniosek należało przekazać według właściwości.

Dlatego też, orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 59 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270, ze zm.).

Strona 1/1