Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z wniosku o wymierzenie grzywny Radzie Gminy w przedmiocie nieprzekazania skargi dotyczącej zasad odpłatności za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Agnieszka Dusza-Kasprzyk po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2010r.na posiedzeniu niejawnym wniosku D. P. o przyznanie prawa pomocy w sprawie z wniosku o wymierzenie grzywny Radzie Gminy w przedmiocie nieprzekazania skargi dotyczącej zasad odpłatności za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego postanawia: odmówić D. P. przyznania prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów i ustanowienia adwokata.

Uzasadnienie strona 1/2

Wnioskiem z dnia 30 października 2009r. D. P. zwrócił się o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata. W uzasadnieniu wskazał, iż domaga się ustanowienia adwokata gdyż procedury prawne wymagają dużej wiedzy. Wniósł także o częściowe chociaż zwolnienie od kosztów sądowych ponieważ ich wysokość jest zbyt wysoka, w tym wpis sądowy na kwotę 100 zł. Wnioskodawca wskazał, iż obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim, przeszedł dwie operacje, ponosi koszty związane z zakupem leków, wkładek ortopedycznych, kul, najmu samochodu na rehabilitację. Na utrzymaniu posiada dwoje dzieci : córka obecnie studiuje, syn uczęszcza do szkoły średniej. Wnioskodawca wskazał, iż musi także utrzymać dom mieszkalny o pow. 100 m2, który posiada.

Dochód czteroosobowej rodziny wynosi 6400 zł brutto i składa się na niego wynagrodzenie wnioskodawcy i jego żony.

W wykonaniu zarządzenia referendarza o nadesłanie dodatkowych dokumentów skarżący nadesłał:

- dwie karty informacyjne leczenia szpitalnego z czerwca i października 2009r.;

- PIT-37 za rok 2008, z którego wynika iż łączny dochód małżonków wyniósł 46.799,91 zł;

- potwierdzenia salda rachunków bankowych PKO BP S.A.

- zaświadczenie o wysokości dochodu skarżącego, z którego wynika, iż średni dochód netto z ostatnich 3 m-cy wynosi 3803,37 zł;

- zaświadczenie od pracodawcy małżonki skarżącego, iż jej wynagrodzenie miesięczne netto wynosi 2079,47 zł;

- wnioskodawca oświadczył, iż posiada samochód Audi 80 rok prod. 1994 o wartości 6 tys zł; którego ponosi koszty eksploatacji;

- wskazał na wysokość kosztów związanych z utrzymaniem domu oraz rozliczył koszty jakie wydatkuje na kształcenie dzieci.

Rozpatrując przedmiotowy wniosek zważono, co następuje:

Stosownie do art. 245 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (§ 2), natomiast prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (§ 3). W przypadku osób fizycznych prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (art. 246 § 1 pkt 1) a w zakresie częściowym - gdy osoba ta wykaże, iż nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (pkt 2 cyt. wyżej przepisu).

Wyżej powołane unormowania winny być odczytywane w kontekście treści art. 199 ustawy procesowej, zgodnie z którym strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Należy zatem przyjąć, iż zwolnienie z obowiązku uiszczenia opłat sądowych oraz ponoszenia kosztów zastępstwa procesowego stanowi wyjątek od reguły wykonania przez stronę tego obowiązku, który sprzyja rozwadze w wyborze sądowej drogi dochodzenia swoich praw. W konsekwencji przepisy ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, określające przesłanki przyznania prawa pomocy nie mogą być interpretowane według reguł wykładni rozszerzającej. Nadto zastosowanie przez ustawodawcę wskazanej wyżej formuły uregulowania instytucji prawa pomocy obliguje wnioskodawcę do zachowania szczególnej staranności przy wykazywaniu podstaw, które uzasadniają jego żądanie.

Strona 1/2