Wniosek W.W. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Prezydentem Miasta a Komendantem Wojewódzkim Policji.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Michał Ruszyński po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku W.W. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Prezydentem Miasta a Komendantem Wojewódzkim Policji. postanawia: 1. stwierdzić swą niewłaściwość rzeczową, 2. przekazać sprawę Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu do rozpoznania.

Uzasadnienie

Pismem z dnia [...] marca 2019 r. W.W. się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z wnioskiem o rozpatrzenie sporu kompetencyjnego między Prezydentem Miasta, a Komendantem Wojewódzkim Policji w przedmiocie rozpoznania wniosku strony o zwolnienie od ponoszenia opłaty skarbowej za wydanie uwierzytelnionych odpisów dokumentów z akt postępowania administracyjnego prowadzonego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji sygn. akt [...].

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 13 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm. - określanej dalej jako p.p.s.a.), wojewódzkie sądy administracyjne rozpoznają wszystkie sprawy sądowoadministracyjne z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego. Kwestię właściwości rzeczowej Naczelnego Sądu Administracyjnego reguluje przepis art. 15 p.p.s.a. Stosownie do § 1 pkt 4 przywołanego przepisu, Sąd ten rozstrzyga spory, o których mowa w art. 4 p.p.s.a., to jest spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi, o ile odrębna ustawa nie stanowi inaczej oraz spory kompetencyjne między organami tych jednostek a organami administracji rządowej.

W myśl zaś art. 59 § 1 p.p.s.a., jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu. Przepis ten stanowi jednocześnie, iż postanowienie sądu w tym zakresie może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

W niniejszej sprawie wystąpił spór kompetencyjny między Prezydentem Miasta a Komendantem Wojewódzkim Policji. Żaden ze wskazanych wyżej organów nie uznaje się właściwym do rozpoznania sprawy.

Mając na uwadze wyżej przytoczone regulacje prawne, rozstrzygnięcie zaistniałego sporu kompetencyjnego należy do wyłącznej właściwości Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie art. 59 § 1 w związku z art. 4 i art. 15 § 1 pkt 4 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Strona 1/1