Wniosek w przedmiocie udzielenia wójtowi upoważnienia do nieodpłatnego użyczenia budynku
Sentencja

II SO/Ke 6/10 POSTANOWIENIE Dnia 27 grudnia 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Detka po rozpoznaniu w dniu 27 grudnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Stowarzyszenia w R. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na uchwałę Rady Gminy w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie udzielenia wójtowi upoważnienia do nieodpłatnego użyczenia budynku postanawia: odrzucić wniosek.

Uzasadnienie

W dniu 25 października 2010r. (data wpływu do organu) Stowarzyszenie A.

w R. - dalej Stowarzyszenie, wniosło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach za pośrednictwem Rady Gminy w Łopusznie wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi na uchwałę tej Rady z dnia 28 maja 2009r., nr XXV/156/2009 w przedmiocie udzielenia wójtowi upoważnienia do nieodpłatnego użyczenia budynku.

W uzasadnieniu wnioskodawca podał, że skarga na w/w uchwałę została odrzucona postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2010 r. W dniu 15 września 2010 r. ustanowiono dla Stowarzyszenia pełnomocnika z urzędu. Z kolei w dniu 23 października 2010 r. doręczono Stowarzyszeniu opinie pełnomocnika o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wskazanego postanowienia. Wnioskodawca podkreślił, że z uzasadnienia opinii wynikało, że stanowisko organu będące odpowiedzią na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa nie zawierało informacji co do terminu wniesienia skargi do Sądu, co mogłoby świadczyć o braku winy w uchybieniu terminu do jej złożenia. W tej sytuacji aktualny mógłby stać się wniosek o jego przywrócenie. Stowarzyszenie podkreśliło, że dotychczas nie było reprezentowane przez fachowego pełnomocnika, który mógłby służyć doradztwem prawnym. Dlatego o możliwości złożenia wniosku o przywrócenie terminu dowiedziało się dopiero z uzasadnienia w/w opinii i w dniu jego otrzymania ustała przyczyna uchybienia terminu. Ponadto wnioskodawca podkreślił, że brak ze strony organu pouczenia co do dalszych czynności związanych z otrzymaniem odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, w tym co do terminu wniesienia skargi, nie może pociągać ujemnych skutków dla strony.

Wraz z wnioskiem Stowarzyszenie złożyło skargę na uchwałę Rady Gminy w Łopusznie nr XXV/156/2009 z dnia 28.05.2009 r.

W odpowiedzi na wniosek Rada Gminy Łopuszno wniosła o jego oddalenie. Wskazała, że działania pełnomocnika są traktowane jako działania strony, zatem to pełnomocnik winien był złożyć wniosek o przywrócenie terminu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 87 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia.

Jak wynika z akt sprawy II SA/Ke 411/10, postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2010r., tut. Sąd odrzucił skargę Stowarzyszenia na uchwałę Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 maja 2009 r. nr XXV/156/2009, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a wskazując, że została ona wniesiona z uchybieniem przewidzianego prawem terminu. Odpis powyższego postanowienia został doręczony pełnomocnikowi Stowarzyszenia w dniu 3 września 2010 r. Należy więc przyjąć, że w tej dacie Stowarzyszenie dowiedziało się o uchybieniu terminu i w tym też dniu ustała przyczyna jego uchybienia. W związku z powyższym, 7 dniowy termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu upłynął najpóźniej w dniu 10 września 2010 r., a skoro wniosek taki został przez Stowarzyszenie wniesiony dopiero w dniu 25 października 2010 r., to oznacza, że został złożony z uchybieniem terminu, o jakim mowa w art. 87 § 1 p.p.s.a.

Nie można przy tym zgodzić się z twierdzeniem, że przyczyną uchybienia terminu, od ustania której liczy się siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu, jest w tym przypadku dowiedzenie się przez wnioskodawcę - z opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej - o możliwości przywrócenia terminu z uwagi na brak pouczenia przez organ co do terminu wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Przyczyną uchybienia terminu był niewątpliwie brak wiedzy Stowarzyszenia na temat ustawowego terminu wniesienia do Sądu skargi na uchwałę podjętą przez radę gminy. Przyczyna ta ustała jednak już w dacie doręczenia postanowienia WSA w Kielcach, odrzucającego skargę jako spóźnioną. Dlatego od tej daty rozpoczął bieg termin siedmiodniowy z art. 87 § 1 p.p.s.a.

Z tych względów, na podstawie art. 88 p.p.s.a., w myśl którego spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywróceniu terminu sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1