Wniosek A. B. i D. B. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Miasta i Gminy [...] za nieprzekazanie skargi w terminie
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Tuszyńska po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy wniosku A. B. i D. B. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Miasta i Gminy [...] za nieprzekazanie skargi w terminie postanawia: 1. wymierzyć Burmistrzowi Miasta i Gminy [...] grzywnę w wysokości 4000 (cztery tysiące) złotych 2. zasądzić od Burmistrza Miasta i Gminy [...] na rzecz skarżących A. B. i D. B. kwotę 340 zł (trzysta czterdzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania

Inne orzeczenia o symbolu:
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy
Uzasadnienie

W dniu 17 października 2014 r. A. B. i D. B. złożyli za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy [...] skargę na bezczynność ww. organu w sprawie z ich wniosku z dnia 29 stycznia 2014 r. o wszczęcie postępowania celem wydania decyzji nakazującej właścicielowi działki nr [...] położonej w miejscowości S. gm. [...] przywrócenia poprzedniego sposobu jej zagospodarowania.

W dniu 26 listopada 2014 r. A. B. i D. B. złożyli w tut. sądzie wniosek o wymierzenie Burmistrzowi Miasta i Gminy [...] grzywny za nieprzekazanie ww. skargi na bezczynność do sądu.

Mimo zarządzenia wzywającego Burmistrza Miasta i Gminy [...] do złożenia odpowiedzi na wniosek, w zakreślonym terminie, organ nie ustosunkował się do wniosku o wymierzenie grzywny. Do dnia rozpoznania sprawy nie przesłał skargi na bezczynność, odpowiedzi na skargę i akt sprawy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Wniosek o wymierzenie grzywny organowi za nieprzekazanie skargi i akt sprawy w terminie jest zasadny.

Stosownie do art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2012 r., poz. 270 ze zm.) organ, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, ma prawny obowiązek przekazać skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia. W razie niezastosowania się do obowiązków, o których mowa w art. 54 § 2, sąd na wniosek skarżącego może orzec o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6 p.p.s.a. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym (art. 55 § 1 p.p.s.a.)

Wyjaśnić należy też, iż cytowany przepis art. 55 § 1 p.p.s.a. nie obliguje sądu do wymierzenia grzywny. Kwestia ta pozostawiona jest uznaniu sądu orzekającego. Sąd "może" orzec o wymierzeniu organowi grzywny. Oznacza to, iż przy rozstrzygnięciu wniosku skarżącego należy wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy, tj.: jej charakter, przyczyny niewypełnienia obowiązków, czas jaki upłynął od wniesienia skargi, oraz okoliczność, czy organ przed rozpatrzeniem wniosku obowiązek wypełnił i wyjaśnił powody niedotrzymania terminu.

W niniejszej sprawie nie budzi wątpliwości, że Burmistrz Miasta i Gminy [...] nie uczynił zadość wymogom cytowanego art. 54 § 2 p.p.s.a. Jak wynika bowiem z akt sprawy skarga na bezczynność została złożona w dniu 17 października 2014 r. W związku z tym organ ten obowiązany był najpóźniej w dniu 17 listopada 2014 r. przekazać do sądu przedmiotową skargę wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę. Tymczasem, mimo upływu ponad 3 miesięcy od wniesienia skargi i złożenia przez skarżących wniosku o wymierzenie grzywny, organ w dalszym ciągu nie wykonał nałożonych na niego przez ustawodawcę obowiązków.

Należy wskazać, że grzywnę za naruszenie obowiązku przekazania skargi do sądu, zgodnie z regulacją art. 154 § 6 w związku z art. 55 § 1 p.p.s.a., wymierza się w wysokości do dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wysokość grzywny wymierzanej organowi uzależniona jest od stopnia zawinienia organu w związku z nieprzekazaniem skargi.

Sąd określając wysokość grzywny miał na uwadze stopień winy organu, nieprzekazanie skargi do sądu pomimo ustawowego obowiązku, brak przedstawienia przez organ okoliczności usprawiedliwiających ten stan rzeczy oraz charakter sprawy będącej przedmiotem skargi. Wymaga bowiem podkreślenia, że nieprzekazana do sądu skarga dotyczy bezczynności organu w prowadzonej sprawie administracyjnej, a bierność organu ogranicza skarżącym możliwość realizacji ich konstytucyjnego prawa do sądu oraz przeciwdziałania bezczynności organów administracji publicznej.

Wobec tego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie orzekł o wymierzeniu organowi grzywny, działając na podstawie art. 55 § 1 w związku z art.154 § 6 p.p.s.a. O kosztach postępowania obejmujących uiszczony wpis sądowy (100 zł) i koszty zastępstwa procesowego (240 zł) sąd orzekł zgodnie art. 200 w zw. z art. 64 § 3 p.p.s.a. i § 14 ust. 2 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 490).

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy