Wniosek w przedmiocie udzielenia informacji publicznej zgodnie z wnioskiem Stowarzyszenia "[...]" w K. z dnia [...].
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Czeluśniak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 marca 2008 r. wniosku Stowarzyszenia "[...]" w K. o wymierzenie grzywny Wojewodzie z tytułu niewykonania obowiązku przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie skargi wraz z odpowiedzią na skargę oraz akt administracyjnych w sprawie ze skargi Stowarzyszenia "[...]" w K. na bezczynność Wojewody w przedmiocie udzielenia informacji publicznej zgodnie z wnioskiem Stowarzyszenia "[...]" w K. z dnia [...]. postanawia: wymierzyć Wojewodzie grzywnę w wysokości 500 zł (pięćset złotych)

Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Inne orzeczenia z hasłem:
Wymierzenie grzywny
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

Jak wynika z akt sprawy, skarżący w dniu [...] maja 2007r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Wojewody skargę na bezczynność Wojewody w sprawie udzielenia na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej informacji zgodnie z wnioskiem skarżącego z dnia [...] lipca 2006r.

Skarga powyższa została przekazana przez Wojewodę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie dnia [...] września 2007r.

Skarżący złożył wniosek na podstawie art. 55 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi o ukaranie organu grzywną w wysokości 5.000 zł za uchybienie przez organ obowiązkowi przekazania Sądowi skargi w ustawowym terminie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek skarżącego jest zasadny

Stosownie do art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2002 r. Nr 153 póz. 1270 ze zm.) organ, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, ma prawny obowiązek przekazać skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia.

Przepis art. 21 pkt l ustawy / dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U Nr 112, póz. 1198 ze zm.) jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 54 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i ustanawia krótszy piętnastodniowy termin na przekazanie przez organ Sądowi akt i odpowiedzi na skargę.

Pomimo upływu ustawowego terminu do wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 21 pkt l ustawy o dostępie do informacji publicznej Wojewoda nie przekazał skargi i akt sprawy Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu. Naruszenie wspomnianego obowiązku prawnego zatem jest oczywiste.

Grzywnę za naruszenie w/w obowiązku, zgodnie za art. 154 § 6 w związku z art. 55 § l Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wymierza się w wysokości do dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Należy jednak podkreślić, że wysokość grzywny Sąd miarkuje w zależności od stopnia winy organu w niedokonaniu czynności. Nie bez wpływu pozostaje także to, czy organ po wniesieniu skargi wykonał ciążące na nim obowiązki.

W niniejszej sprawie Wojewoda naruszył obowiązek przekazania Sądowi skargi w ustawowym terminie, następnie jednak przesłał akta wraz z odpowiedzią na skargę. Dlatego też Sąd wziął te okoliczności pod uwagę przy określaniu wysokości wymierzonej organowi grzywny.

W tej sytuacji należało orzec jak w sentencji na podstawie art. 55 § l w związku z art. 21 pkt l ustawy o dostępie do informacji publicznej i art. 154 § 6 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Inne orzeczenia z hasłem:
Wymierzenie grzywny
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda