Wniosek A. M o wstrzymanie wykonania uchwały Rady Gminy Szczerców w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Barbara Rymaszewska po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. M o wstrzymanie wykonania uchwały Rady Gminy Szczerców z dnia 27 grudnia 2016 r. nr XXIV/253/16 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców p o s t a n a w i a: oddalić wniosek. a.bł.

Inne orzeczenia o symbolu:
0002
Inne orzeczenia z hasłem:
Wstrzymanie wykonania aktu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Rada Gminy
Uzasadnienie strona 1/2

A. M., pismem z dnia 12 stycznia 2017 r., zwróciła się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi o wstrzymanie wykonania uchwały Rady Gminy Szczerców z dnia 27 grudnia 2016 r. nr XXIV/253/16 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców. W ocenie strony przedmiotowa uchwała nadaje się do wykonania a nadto występują przesłanki uzasadniające wstrzymanie jej wykonania, gdyż zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody i spowodowania trudnych do odwrócenia skutków w związku z wykonaniem uchwały. Z uzasadnienia opisanego wniosku wynika także, iż pismem z dnia 12 stycznia 2017 r. strona złożyła, za pośrednictwem Rady Gminy Szczerców, skargę na uchwałę z dnia 27 grudnia 2016 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, gdzie wskazała szereg istotnych naruszeń, które w ocenie strony winny skutkować stwierdzeniem nieważności uchwały.

W piśmie procesowym z dnia 28 stycznia 2017 r. strona uzupełniła wniosek o wstrzymanie wykonania przedmiotowej uchwały. Zaznaczyła, iż uchwała, której wstrzymania wykonania oczekuje strona została opublikowana w dniu 17 stycznia 2017r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wejdzie w życie z dniem 31 stycznia 2017 r. - 14 dni od publikacji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm. - przywoływanej dalej w tekście jako: p.p.s.a.), po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania. Odmowa wstrzymania wykonania aktu lub czynności przez organ nie pozbawia skarżącego złożenia wniosku do sądu. Dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy.

Z powołanego przepisu jednoznacznie wynika, że przedmiotem wstrzymania nie mogą być przepisy aktu prawa miejscowego, jeżeli weszły w życie.

W uchwale z dnia 15 maja 2000 r. sygn. akt OPS 1/00 Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że nie jest dopuszczalne wstrzymanie przez sąd wykonania aktów organów samorządu terytorialnego stanowiących przepisy powszechnie obowiązujące, ponieważ wykonanie aktu normatywnego polega w istocie na wprowadzeniu tego aktu w życie. Jeżeli więc akt zawierający przepisy prawa miejscowego wszedł w życie, to stał się obowiązującym prawem i nie może być mowy o wstrzymaniu jego wykonania (uchwała opublikowana w ONSA 2000/4/134).

W niniejszej sprawie, strona domaga się wstrzymania wykonania uchwały Rady Gminy Szczerców z dnia 27 grudnia 2016 r. nr XXIV/253/16 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców. Nie ulega wątpliwości, iż przedmiotowa uchwała jest aktem prawa miejscowego. Istotne jest przy tym, iż uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w dniu 17 stycznia 2017 r. pod pozycją 285 - stosownie do zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 296). Zgodnie z zapisem § 17 uchwały, uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Oznacza to, iż przedmiotowa uchwała weszła w życie w dniu 31 stycznia 2017 r. i sąd administracyjny, wobec jednoznacznego brzmienia przepisu art. 61 § 3 p.p.s.a., nie jest władny wstrzymać wykonania tej uchwały.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
0002
Inne orzeczenia z hasłem:
Wstrzymanie wykonania aktu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Rada Gminy