Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wniesienia z uchybieniem terminu odwołania od decyzji udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
Sentencja

Dnia 25 października 2019 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA Barbara Rymaszewska po rozpoznaniu w dniu 25 października 2019 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku W. R. i M. R. o wstrzymanie wykonania decyzji Prezydenta Miasta Ł. z dnia [...] nr [...] w sprawie ze skargi W. R. i M. R. na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wniesienia z uchybieniem terminu odwołania od decyzji udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej postanawia: oddalić wniosek. a.bł.

Inne orzeczenia o symbolu:
0002
Inne orzeczenia z hasłem:
Wstrzymanie wykonania aktu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezydent Miasta
Uzasadnienie

W. R. i M. R. zaskarżyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi postanowienie Wojewody [...] z dnia [...], nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wniesienia z uchybieniem terminu odwołania od decyzji udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

W odrębnie złożonym piśmie skarżący wnieśli również o wstrzymanie wykonania decyzji poprzedzającej zaskarżone postanowienie, tj. decyzji Prezydenta Miasta Ł. z dnia [...], nr [...], na mocy której udzielono Prezydentowi Miast Ł. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. A w Ł. na odcinku od ul. B do ul. C. Decyzji tej w pkt XIV nadano rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ważny interes społeczny gospodarczy. W uzasadnieniu podnieśli, że wykonanie w/w decyzji Prezydenta o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa ulicy A w Ł. na odcinku od ul. B do ul. C" spowoduje wyrządzenie znacznej szkody i trudne do odwrócenia skutki. Jak wskazali decyzja wywłaszcza ich z części działki o pow. 550 m2. Cała działka służy jako plac gospodarczy, manewrowy i parking dla potrzeb prowadzonych przez nich w tym miejscu hurtowni, powierzchnia te jest niezbędna do prowadzonej przez nich działalności. Obecnie są w trakcie rozbudowy części budynków, które bezpośrednio przylegają do terenu, który ma być wywłaszczony, a w zamierzeniu miał on spełniać konkretną funkcję. Realizacja decyzji zaś może doprowadzić do nieodwracalnego skutku w postaci likwidacji firmy w tej lokalizacji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 20187r., poz. 1302) - w skrócie: "P.p.s.a." - po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek strony skarżącej wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonego aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Postanowienie, o którym wyżej mowa sąd może wydać na posiedzeniu niejawnym (art. 61 § 5 P.p.s.a.).

Podkreślenia wymaga, że decyzja, co do której wnioskodawcy żądają wstrzymania wykonania została wydana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.).

W niniejszym postępowaniu sąd bada jednie legalność postanowienia o charakterze proceduralnym, które stanowi przedmiot skargi, zakreślając jednocześnie granice rozpoznania sprawy przez sąd. Przedmiotem kontroli sądu jest jedynie postanowienie o stwierdzeniu uchybienia terminu do wniesienia odwołania, co oznacza, że rozstrzygnięcie sądu nie obejmuje kontroli decyzji Prezydenta Miast Ł. z dnia [...].

Wobec powyższego, sąd na podstawie art. 61 § 3 i 5 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji.

a.bł.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
0002
Inne orzeczenia z hasłem:
Wstrzymanie wykonania aktu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezydent Miasta