Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych
Sentencja

Dnia 9 listopada 2016 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA Barbara Rymaszewska po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2016 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy wniosku R. J. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych postanawia: sprostować z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w sentencji postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 23 sierpnia 2016 roku w ten sposób, że w miejsce zwrotu: "po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2016 roku" wpisać "po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2016 roku". A. P.

Inne orzeczenia o symbolu:
0002
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2016r., sygn. akt II SO/Łd 66/16, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi odrzucił wniosek R. J. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] roku, nr [...], w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych. Jednakże w sentencji ww. postanowienia napisano, że sprawę rozpoznano w dniu 17 sierpnia 2016r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012r., poz. 270 ze zm., w skrócie P.p.s.a.) sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. O sprostowaniu sąd może postanowić na posiedzeniu niejawnym (art. 156 § 2 zd. 1 P.p.s.a.).

Jak wynika z akt niniejszej sprawy powyższe postanowienie zostało wydane na posiedzeniu niejawnym, które odbyło się w dniu 23 sierpnia 2016r., zgodnie z zarządzeniem sędziego z dnia 18 sierpnia 2016r. Wadliwe określenie daty rozpoznania sprawy należy uznać za oczywistą omyłkę pisarską, która podlega sprostowaniu z urzędu na posiedzeniu niejawnym

W tym stanie rzeczy sąd, na podstawie art. 156 § 1 i § 2 P.p.s.a. orzekł, jak w sentencji.

A. P.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
0002
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze