Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Cylc-Malec po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Burmistrza Miasta o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy tym organem a Prezydentem Miasta w przedmiocie rozpoznania wniosku I. P. o umieszczeniu w domu pomocy społecznej p o s t a n a w i a przekazać sprawę Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu według właściwości.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 21 stycznia 2008 r. Burmistrz Miasta zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie o rozstrzygnięcie sporu o właściwość (błędnie nazywając go sporem kompetencyjnym) powstałego między tym organem, a Prezydentem Miasta w sprawie wniosku I. P. dotyczącego wydania decyzji o skierowaniu jej do domu pomocy społecznej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie rozpatrując wniosek zważył, co następuje:

W myśl przepisu art. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) -zwanej dalej "ppsa" - sądy administracyjne rozstrzygają spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi, o ile odrębna ustawa nie stanowi inaczej, oraz spory kompetencyjne między organami tych jednostek, a organami administracji rządowej. Zgodnie natomiast z przepisem art. 15 § 1 pkt 4 ppsa, do wyłącznej właściwości Naczelnego Sądu Administracyjnego należy rozstrzyganie sporów, o których mowa w cytowanym wyżej art. 4 tej ustawy.

Z tych też względów i na podstawie art. 59 § 1 ppsa należało orzec jak w postanowieniu.

Strona 1/1