Wniosek w przedmiocie uregulowania sytuacji prawnej pojazdu
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Beata Jezielska po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2012r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Naczelnika Urzędu Celnego w O. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego w przedmiocie uregulowania sytuacji prawnej pojazdu postanawia stwierdzić niewłaściwość Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie i przekazać sprawę do rozpoznania Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu.

Inne orzeczenia o symbolu:
6032 Inne z zakresu prawa o ruchu drogowym
Inne orzeczenia z hasłem:
Właściwość sądu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Starosta
Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 21 listopada 2012r. Naczelnik Urzędu Celnego w O. wystąpił do tut. Sądu o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego zaistniałego pomiędzy tym organem a Starostą N. w sprawie uregulowania sytuacji prawnej pojazdu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 13 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012r. poz. 270) wojewódzkie sądy administracyjne rozpoznają wszystkie sprawy sądowoadministracyjne z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Stosownie do art. 15 § 1 pkt 4 w związku z art. 4 powołanej ustawy rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między organami jednostek samorządu terytorialnego a organami administracji rządowej podlega kognicji Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 59 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6032 Inne z zakresu prawa o ruchu drogowym
Inne orzeczenia z hasłem:
Właściwość sądu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Starosta