Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Beata Jezielska po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Starostą a Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego postanawia stwierdzić niewłaściwość Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie i przekazać sprawę do rozpoznania Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu WSA/post. 1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie

W dniu 27 maja 2008r. do tut. Sądu wpłynął wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego zaistniałego pomiędzy tym organem a Starostą w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego prac przystosowujących istniejące pomieszczenia usługowo-handlowe dla potrzeb gastronomicznych ze sklepem ogólnospożywczym w C. na działkach nr "[...]" i "[...]" na rzecz inwestora J. M.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 13 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) wojewódzkie sądy administracyjne rozpoznają wszystkie sprawy sądowoadministracyjne z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Stosownie do art. 15 § 1 pkt 4 w związku z art. 4 powołanej ustawy rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między organami jednostek samorządu terytorialnego a organami administracji rządowej podlega kognicji Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 59 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia .

Strona 1/1