Wniosek S. P. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Strzelec Opolskich za nieprzekazanie w terminie kompletnych akt sprawy
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Naumowicz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 12 grudnia 2011 r. sprawy z wniosku S. P. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Strzelec Opolskich za nieprzekazanie w terminie kompletnych akt sprawy postanawia: 1) odrzucić wniosek, 2) zwrócić S. P. kwotę 100 (sto) złotych uiszczoną tytułem wpisu sądowego od wniosku.

Uzasadnienie strona 1/2

S. P. przesłał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, za pośrednictwem faksu, pismo opatrzone datą 21 lipca 2011 r., zawierające wniosek o wymierzenie Burmistrzowi Strzelec Opolskich grzywny w kwocie 3000 zł za nieprzekazanie w terminie kompletnych akt sprawy dotyczących skargi na bezczynność tego organu. W piśmie tym wyjaśnił, że powyższą skargę wniósł w dniu 26 czerwca 2011 r. za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy w Strzelcach Opolskich, a pomimo upływu przewidzianego prawem terminu (art. 54 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), nie została ona przekazana Sądowi wraz z aktami sprawyi odpowiedzią na skargę. Do wniosku skarżący dołączył kopię pisma z dnia 23 czerwca 2011 r., zawierającego skargę na bezczynność Burmistrza Strzelec Opolskich w zakresie udzielenia K. P. informacji publicznej dotyczącej dzierżawy części działki w [...] i odpisu protokołu Komisji Rewizyjnej z dnia 5 i 19 stycznia 2011 r.

Na wezwanie Sądu, S. P. uzupełnił braki formalne wniosku, poprzez jego podpisanie, nadesłanie odpisu oraz opłacenie w kwocie 100 zł i wpis ten uiścił w dniu 12 września 2011 r. Następnie - na mocy zarządzenia z dnia 19 października 2011 r. S. P. został wezwany do wyjaśnienia, pod rygorem odrzucenia skargi, czy wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny składa we własnym imieniu, czy jako pełnomocnik K. P., a w razie działania w charakterze pełnomocnika - do wskazania podstawy pozostawania w stosunku ewentualnego przysposobienia z K. P.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie S. P. w piśmie z dnia 24 października 2011 r. podał, że wniosek o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Strzelec Opolskich składa zarówno w imieniu własnym, jak i w imieniu swojego pasierba - K. P. oraz przesłał kopię wniosku z dnia 21 lipca 2011 r. podpisaną przez K. P. Zarządzeniem Sędziego z dnia 21 listopada 2011 r. sprawa z wniosku K. P. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Strzelec Opolskich za nieprzekazanie akt została wyłączona do odrębnego postępowania i wpisana w repertorium sądowym pod numerem SO/Op 20/11.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek podlega odrzuceniu.

Na wstępie wskazać należy, że sąd administracyjny rozpoznając sprawę w pierwszej kolejności zobowiązany jest badać dopuszczalność takiej skargi. W tym celu sąd bada czy nie zachodzi jedna z przesłanek do jej odrzucenia, wymienionych enumeratywnie w przepisie art. 58 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej P.p.s.a., wśród których wymienia się również niedopuszczalność skargi (pkt 6). Zaznaczyć trzeba, że zgodnie z art. 64 § 3 P.p.s.a. do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy o skardze, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Stosownie do treści art. 55 § 1 P.p.s.a., w razie niezastosowania się do obowiązków, o których mowa w art. 54 § 2 P.p.s.a. - tj. przekazania skargi sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia - sąd na wniosek skarżącego może orzec o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w art.154 § 6 P.p.s.a. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Strona 1/2