Wniosek S. P. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Strzelec Opolskich za nieprzekazanie w terminie kompletnych akt sprawy
Uzasadnienie strona 2/2

Z literalnego brzemienia ostatnio przytoczonego przepisu wynika, że zawiera on regulację umożliwiającą orzeczenie grzywny wobec organu, który dopuścił się zaniechania w zakresie przekazania sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę. Przepis ten jednoznacznie wskazuje jednak równocześnie, że ukaranie grzywną jest możliwe tylko i wyłącznie na wniosek skarżącego. Takie rozumienie powyższego przepisu jest ugruntowane także w literaturze przedmiotu (por. B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Komentarz", Wyd. WoltersKluwer, Zakamycze 2006, s. 145.). W rozpoznawanej sprawie istotnym jest sprecyzowanie przedmiotu postępowania i wskazanie, że dotyczy on wniosku S. P. o wymierzenie Burmistrzowi Strzelec Opolskich grzywny za niewypełnienie obowiązków wynikających z art. 54 § 2 P.p.s.a. odnośnie skargi na bezczynność Burmistrza w zakresie udzielenia informacji publicznej dotyczącej dzierżawy części działki w [...] i odpisu protokołu Komisji Rewizyjnej z dnia 5 i 19 stycznia 2011 r. Nie ulega przy tym wątpliwości, że skarżącym w sprawie tejże bezczynności był K. P. Sądowi wiadomym jest z urzędu, że skarga K. P. na bezczynność Burmistrza Strzelec Opolskich w przedmiocie informacji publicznej, zainicjowana pismem z dnia 23 czerwca 2011 r., została zarejestrowana w repertorium sądowym pod sygnaturą II SAB/Op 31/11 i rozpoznana przez tut. Sąd wyrokiem z dnia 8 grudnia 2011r. W sprawie tej S. P. deklarował wprawdzie udział w charakterze pełnomocnika strony, jednak nie spełniał warunków z art. 35 P.p.s.a., nie należąc do wymienionego w tym przepisie kręgu osób mogących być pełnomocnikiem, w związku z czym na wezwanie Sądu do uzupełnienia braków formalnych skarga ta została ostatecznie podpisana przez K. P. Analogiczna sytuacja miała miejsce w odniesieniu do wniosku o wymierzenie grzywny. Na wezwanie Sądu, S. P. przesłał wniosek z dnia 21 lipca 2011 r., podpisany osobiście przez K. P., oświadczając jednocześnie, że tożsamy wniosek o wymierzenie organowi grzywny składa we własnym imieniu. W związku z tym, wniosek K. P. o wymierzenie Burmistrzowi Strzelec Opolskich grzywny za nieprzekazanie w terminie kompletnych akt administracyjnych będzie przedmiotem postępowania w odrębnej sprawie, o sygn. akt II SO/Op 20/11. Wracając do rozważań dotyczących dopuszczalności wniosku S. P. należy stwierdzić, że w świetle art. 55 § 1 P.p.s.a., jedynie K. P. był uprawniony do złożenia wniosku o wymierzenie Burmistrzowi Strzelec Opolskich grzywny za nieprzekazanie akt sprawy dotyczących jego skargi na bezczynność Burmistrza w zakresie udzielenia informacji publicznej dotyczącej dzierżawy części działki w [...] i odpisu protokołu Komisji Rewizyjnej z dnia 5 i 19 stycznia 2011r. Z tego względu wniosek S. P., jako osoby niebędącej skarżącym, należało uznać za niedopuszczalny.

Mając na uwadze powyższe, w oparciu o przepis art. 58 § 1 pkt 6 P.p.s.a. w związku z art. 58 § 1 pkt 6 P.p.s.a. orzeczono, jak na wstępie. Na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 P.p.s.a orzeczono zwrocie uiszczonego przez S. P. wpisu od wniosku.

Strona 2/2