Wniosek w przedmiocie sporu o właściwość w sprawie o skierowanie do domu pomocy społecznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Teresa Cisyk - spr. po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Wójta Gminy Bierawa reprezentowanego przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie w przedmiocie sporu o właściwość w sprawie o skierowanie do domu pomocy społecznej postanawia: przekazać sprawę według właściwości do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 20 listopada 2017 r., Wójt Gminy reprezentowany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Wójtem Gminy Bierawa a Prezydentem Miasta Strumień reprezentowanym przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu, w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej G. J. P.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o właściwość. Przy czym właściwość wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego określają stosowne przepisy ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie P.p.s.a.

Stosownie do art. 13 § 1 P.p.s.a., wojewódzkie sądy administracyjne rozpoznają wszystkie sprawy sądowoadministracyjne z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego. Z kolei zgodnie z art. 15 § 1 pkt 4 P.p.s.a., Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzyga sprawy, o których mowa w art. 4. Ten ostatni przepis stanowi, że sądy administracyjne rozstrzygają spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi, o ile odrębna ustawa nie stanowi inaczej, oraz spory kompetencyjne między organami tych jednostek, a organami administracji rządowej.

Złożony w niniejszej sprawie wniosek Wójta Gminy Bierawa dotyczy rozstrzygnięcia sporu o właściwość miejscową, zaistniałego między organami jednostek samorządu terytorialnego. Zatem w świetle powołanych wyżej przepisów, właściwym do rozpoznania tego wniosku jest Naczelny Sąd Administracyjny.

Zgodnie z art. 59 § 1 P.p.s.a., jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, sąd, który stwierdza swoją niewłaściwość zobowiązany jest przekazać sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu.

W związku z powyższym, na podstawie art. 59 § 1 P.p.s.a. Sąd orzekł jak w sentencji.

Strona 1/1