Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w T. w przedmiocie uznania skargi na burmistrza za bezzasadną
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Roman Ciąglewicz po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. W. na uchwałę Rady Miejskiej w T. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie uznania skargi na burmistrza za bezzasadną postanawia odrzucić zażalenie skarżącej na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 9 maja 2005 r., sygn. akt II SO/Op 18/05.

Uzasadnienie strona 1/4

Postanowieniem z dnia 9 maja 2005 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu oddalił wniosek D. W. o wyłączenie od rozpoznania sprawy sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego [...].

W związku ze złożeniem zażalenia na powyższe postanowienie, na mocy zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 7 czerwca 2005 r., skarżąca wezwana została do uiszczenia wpisu od zażalenia w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia zażalenia. Wezwanie doręczone zostało skarżącej w dniu 27 czerwca 2005 r.

Pismem z dnia 28 czerwca skarżąca wniosła zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału o wezwaniu do uiszczenia wpisu od zażalenia oraz wystąpiła z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych.

Postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2005 r., sygn. akt II SO/Op 18/05, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu odrzucił zażalenie na postanowienie oddalające wniosek o wyłączenie sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego [...], z powodu nieuiszczenia wpisu.

Następnie na skutek zażalenia wniesionego przez skarżącą, Naczelny Sąd Administracyjny, postanowieniem z dnia 20 października 2005 r., sygn. akt I OZ 1060/05, uchylił zaskarżone postanowienie i przekazał sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu do ponownego rozpoznania. Uzasadniając orzeczenie Sąd II instancji uznał, iż zaskarżone postanowienie było przedwczesne, z uwagi na brak wcześniejszego rozpoznania zażalenia skarżącej na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału o wezwaniu do uiszczenia wpisu od zażalenia oraz wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych.

Na mocy postanowienia z dnia 20 kwietnia 2006 r., wydanego przez referendarza sądowego, odmówiono skarżącej przyznania prawa pomocy. Od powyższego postanowienia, skarżąca złożyła sprzeciw, w którym wnosząc o uchylenie postanowienia i przyznanie prawa pomocy, podniosła jednocześnie zarzuty korupcyjnych działań organów administracji publicznej oraz stronniczości sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego [...].

Na mocy zarządzenia Przewodniczącego Wydziału, z dnia 26 czerwca 2006 r., w dniu 28 czerwca 2006 r., skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu od zażalenia w kwocie 100 zł; w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia zażalenia. Wezwanie doręczone zostało skarżącej w dniu 18 lipca 2006 r.

W odpowiedzi na wezwanie, w dniu 24 lipca 2006 r. skarżąca wniosła zażalenie na zarządzenie z dnia 28 czerwca 2006 r., w którym podniosła zarzut wydania zarządzenia przed rozpoznaniem wniosku o zwolnienie od opłat.

Na skutek rozpoznania sprzeciwu od postanowienia z dnia 20 kwietnia 2006 r., postanowieniem z dnia 21 sierpnia 2006 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu odmówił skarżącej przyznania prawa pomocy.

Od powyższego postanowienia D. W. wniosła zażalenie. Podnosząc w nim zarzut braku podstaw prawnych do uiszczenia opłaty oraz argumenty, odnoszące się do kwestionowanych przez nią działań administracji publicznej, skarżąca wskazała, iż z uwagi na mnogość spraw sądowych, w których jest stroną, już same koszty korespondencji kierowanej przez nią do sądu są ogromne.

Strona 1/4