Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skargi na uchwałę rady powiatu
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Janowska po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku M. B. o wyłączenie wszystkich sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G. w sprawie ze skargi M. B. na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpatrzenia skargi na uchwałę rady powiatu postanawia: odrzucić zażalenie skarżącego na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 5 października 2009 r., sygn. akt II SO/Op 3/09.

Inne orzeczenia o symbolu:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-644 oraz od 646-652
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie strona 1/2

Postanowieniem z dnia 5 października 2009 r., sygn. akt II SO/Op 3/09, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu oddalił wniosek skarżącego o wyłączenie od rozpoznania sprawy sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G. Orzeczenie doręczone zostało skarżącemu w dniu 10 października 2009 r.

Dnia 12 października 2009 r. (data nadania przesyłki) skarżący, pismem datowanym na dzień 10 października 2009 r., wniósł zażalenie na w/w postanowienie, w którym zawarł wniosek o zwolnienie go od kosztów sądowych.

Postanowieniem z dnia 20 listopada 2009 r., sygn. akt II SO/Op 3/09, Sąd odmówił przyznania skarżącemu prawa pomocy.

Na postanowienie to skarżący wniósł zażalenie, które po rozpoznaniu przez Naczelny Sąd Administracyjny zostało oddalone postanowieniem tego Sądu z dnia 2 lutego 2010 r., sygn. akt I OZ 62/10.

W związku z wniesionym przez skarżącego zażaleniem na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 5 października 2009 r. - oddalającego wniosek o wyłączenie od rozpoznania sprawy sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G. - w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, z dnia 11 lutego 2010 r. skarżący wezwany został do uiszczenia wpisu od zażalenia, w wysokości 100 zł, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Wezwanie przesłane zostało na adres wskazany przez skarżącego. Ze względu na nieobecność skarżącego pod wskazanym adresem oraz brak doręczenia zastępczego, w dniu 16 lutego 2010 r. przesyłka zawierająca wezwanie została złożona w Urzędzie Pocztowym, a informacja o tym umieszczona w skrzynce oddawczej. Pomimo informacji, skarżący nie odebrał przesyłki. Jej ponowne awizowanie nastąpiło w dniu 24 lutego 2010 r. Dnia 4 marca 2010 r. przesyłka pocztowa została przesłana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z adnotacją, że nie została podjęta w terminie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) -zwanej dalej P.p.s.a., strony obowiązane są do ponoszenia kosztów postępowania związanych ze swym udziałem w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Stosownie zaś do art. 230 § 1 i 2 P.p.s.a, od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, do których należy zażalenie, pobiera się wpis stosunkowy lub stały.

Wysokość oraz szczególne zasady pobierania wpisu określane zostały przez Radę Ministrów, w rozporządzeniu z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.), które wydane zostało na podstawie delegacji zawartej w art. 233 P.p.s.a. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 7 tego rozporządzenia, od zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych pobiera się wpis stały w kwocie 100 zł.

W myśl art. 219 § 1 P.p.s.a, obowiązek uiszczenia wpisu powstaje w dacie wniesienia do sądu pisma podlegającego opłacie. Stosownie do art. 214 §1 P.p.s.a. spoczywa on na osobie wnoszącej pismo. Przepis art. 220 § 3 P.p.s.a. stanowi natomiast o odrzuceniu pisma, od którego nie został uiszczony należny wpis, jeżeli pismem tym jest m.in. zażalenie.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-644 oraz od 646-652
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda