Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi B. S. na Burmistrza [...] w przedmiocie prawa pomocy w sprawie czynności dotyczących realizacji obiektów sportowych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Jeżewska - spr. po rozpoznaniu w dniu 24 października 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku B. S. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi B. S. na Burmistrza [...] w przedmiocie prawa pomocy w sprawie czynności dotyczących realizacji obiektów sportowych postanawia: odmówić przyznania prawa pomocy.

Inne orzeczenia o symbolu:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-644 oraz od 646-652
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy
Uzasadnienie strona 1/4

B. S. w dniu 27 lipca 2016 r. wniosła na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy oraz skargę na Burmistrza [...]. W skardze zarzuciła, że Gmina [...] przed rozpoczęciem budowy obiektów sportowych nie poinformowała jej o tym fakcie na piśmie. Burmistrz nie otrzymał żadnej pisemnej zgody skarżącej na wybudowanie naprzeciw jej okna bieżni, boiska piaskowego, na których po zakończeniu godzin szkolnych odbywają się libacje alkoholowe. Skarżąca wniosła o nakazanie usunięcia bieżni i boiska przez Sąd.

Skarga B. S. została wpisana w Wojewódzkim Sadzie Administracyjnym w Opolu w Repertorium spraw "SO" pod sygnaturą akt II Og/117/16 i na podstawie art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.) - zwanej dalej "P.p.s.a.", przesłana do Burmistrza [...] w celu udzielenia na nią odpowiedzi i nadesłania akt sprawy.

We wniosku o przyznanie prawa pomocy skarżąca nie wypełniła wszystkich rubryk i tak: w rubryce nr 3.4, służącej do wskazania organu, którego aktu, czynności, bezczynności lub przewlekłego prowadzenie postępowania sprawy dotyczy, wpisała Gminę [...], a w rubryce nr 3.5, służącej do wskazania, czego dotyczy sprawa, podała, że dotyczy usunięcia bieżni, boiska piaskowego. Jednocześnie nie wypełniła następujących rubryk wniosku:

- nr 3.1. - wskazanie zaskarżonego aktu, czynności bądź bezczynności lub przewlekłego prowadzenia sprawy w sprawie wydania aktu lub czynności,

- nr 3.2. - wskazanie daty wydania zaskarżonego aktu (o ile dotyczy),

- nr. 3.3 - wskazanie numeru wydanego aktu bądź sprawy, której akt, czynność lub bezczynności dotyczy.

- nr. 3.6 - wartość przedmiotu zaskarżenia,

- nr 10 - część dotycząca łącznego dochodu,

- nr 14 - miejscowość i data wypełnienia wniosku,

- nr 15 - podpis wnioskodawcy.

Wobec tego wezwana została, na podstawie art. 257 P.p.s.a., do ich wypełnienia w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania.

Skarżąca w dniu 18 sierpnia 2016 r. złożyła wypełniony wniosek. W rubryce nr 3.1 wskazała że skarży pismo z dnia 20 lipca 2016 r., w rubryce nr 3.2 podała datę 31 lipca 2014 r., a w rubryce nr 3.3. wskazała akt o nr [...]. W rubryce nr 3.4 wykreśliła Gminę [...] i wpisała jako organ Starostę [...]. Do wniosku dołączyła pismo Starosty [...] z dnia 31 lipca 2014 r., nr [...], stanowiące odpowiedź na jej wniosek z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie boiska w [...], w którym Starosta wyjaśnił, że zamiar zagospodarowania terenów rekreacyjno-sportowych zgłosił inwestor Gmina [...], załączając wszystkie wymagane dokumenty, po zbadaniu zgodności zamierzenia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, dla części miasta [...], uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w [...] z dnia 14 maja 2012 r., Nr [...], dlatego organ przyjął zgłoszenie zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane. Starosta poinformował też, że właścicielem działki nr a, gdzie znajdują się kwestionowane przez skarżącą obiekty sportowe, jak też tych obiektów, jest Gmina [...], a zatem wniosek należy zgłosić do Burmistrza [...].

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-644 oraz od 646-652
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy