Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi D. W., M. W., M. W. i J. W. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Gminy Trzebnica za niewykonanie wyroku WSA [...] , sygn. akt III SA/Wr 3/09 w przedmiocie rozgraniczenia
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Krupiński po rozpoznaniu w dniu 12 września 2011 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia M. W. i J. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 18 kwietnia 2011 r., sygn. akt II SO/Op 6/11 oddalające wniosek o wyłączenie sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego [...] w sprawie ze skargi D. W., M. W., M. W. i J. W. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Gminy Trzebnica za niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego [...] z dnia 21 kwietnia 2009 r., sygn. akt III SA/Wr 3/09 w przedmiocie rozgraniczenia postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie strona 1/2

Pismem z dnia 12 lipca 2010 r. D. W., M. W., M. W. i J. W., wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego [...] skargę o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Gminy Trzebnica za niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego [...] z dnia 21 kwietnia 2009 r., sygn. akt III SA/Wr 3/09, którym stwierdzono m. in. nieważność pkt 2 postanowienia Burmistrza Gminy Trzebnica z dnia [...], nr [...], w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania rozgraniczającego w stosunku do działki nr A..

Postanowieniem z dnia 31 marca 2011 r., sygn. akt I OW 46/11, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 22 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wyznaczył Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu do rozpoznania wniosku D. i M. W. o wyłączenie sędziów orzekających w WSA [...] w powyżej wskazanej sprawie.

Postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2011 r., sygn. akt II SO/Op 6/11, tut. Sąd oddalił wniosek o wyłączenie sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego [...].

Pismem z dnia 15 maja 2011 r. D. W., działając w imieniu J. W. i M. W., złożyła zażalenie na powyższe postanowienie z dnia 18 kwietnia 2011 r., wnosząc o jego uchylenie i zmianę z uwagi na rażące naruszenie przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

W wykonaniu wezwania Sądu do usunięcia braków zażalenia, w zakreślonym terminie 7 dni, D. W. przedłożyła pełnomocnictwo od J. W. i M. W. do wniesienia zażalenia.

Pismem z dnia 5 lipca 2011 r., na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II tut. Sądu z dnia 4 lipca 2011 r., wezwano skarżących M. W. i J. W. poprzez pełnomocnika - D. W., do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od zażalenia w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia zażalenia. Wezwanie to zostało doręczone pełnomocnikowi - D. W. w dniu 25 lipca 2011 r., co potwierdziła własnoręcznym podpisem na pocztowym zwrotnym potwierdzeniu odbioru przesyłki.

Do dnia wydania niniejszego postanowienia nie uiszczono wpisu od zażalenia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu zważył, co następuje:

Zażalenie M. W. i J. W. należało odrzucić.

Zgodnie z art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej P.p.s.a., strony obowiązane są do ponoszenia kosztów postępowania związanych ze swym udziałem w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Stosownie zaś do art. 230 § 1 i 2 P.p.s.a, od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, do których należy zażalenie, pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Wysokość oraz zasady pobierania wpisu określone zostały przez Radę Ministrów w rozporządzeniu z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.). Stosownie do § 2 ust. 1 pkt 7 tego rozporządzenia, wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności w sprawach zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych wynosi 100 zł.

Strona 1/2