Wniosek w przedmiocie rozgraniczenia
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Krupiński (spr.) Sędzia WSA Teresa Cisyk Sędzia WSA Ewa Janowska po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku D. i M. W. o wyłączenie sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we [...] w sprawie ze skargi D. W., M. W., M. W. i J. W. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Gminy Trzebnica za niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we [...] z dnia 21 kwietnia 2009 r., sygn. akt III SA/Wr 3/09 w przedmiocie rozgraniczenia postanawia: oddalić wniosek o wyłączenie od rozpoznania sprawy sędziów orzekających w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we [...] w osobach: D. D., M. T., T. Ś., E. K., M. O., I. D., Z. Ł., J. S., K. R., J. S., M. G., H. B., H. Ł., M. R., A. P., M. M., L. S., A. W., W. W., T. K., A. S., R. P., J. S., K. B., M. J., H. O., M. S., A. W., A. C., M. M., Z. W., H. K., M. M., L. B., O. B., B. K., M. G., A. M., J. D. M. i J. K.

Uzasadnienie strona 1/2

Pismem z dnia 12 lipca 2010 r. D., M., M. i J. W. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we [...] skargę o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Gminy Trzebnica za niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we [...] z dnia 21 kwietnia 2009 r., sygn. akt III SA/Wr 3/09, którym stwierdzono m. in. nieważność pkt 2 postanowienia Burmistrza Gminy Trzebnica z dnia 5 marca 2008 r., nr [...], w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania rozgraniczającego w stosunku do działki nr [...].

Kolejnym pismem, z dnia 27 lutego 2011 r., skarżący D. i M. W. wnieśli o wyłączenie od rozpoznania sprawy wszystkich sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we [...] i złożenie przez nich stosownych oświadczeń "jakie nieruchomości, gdzie, za ile, o jakiej powierzchni i w jakim trybie kupowali sędziowie, ich małżonkowie i dzieci od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, Agencji Nieruchomości Rolnych i jej Spółki A we [...]". Uzasadniając wniosek skarżący podnieśli, że mają interes prawny w jego złożeniu bowiem "wielu sędziów uporczywie sięga po ich własność na łapówki mafii a ich karze grzywnami za wnioski dowodowe". Ponadto sędziowie powinny zostać wyłączeni z uwagi na interes Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku ze złożonym wnioskiem orzekający w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we [...], sędziowie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego złożyli pisemne oświadczenia, w których oświadczyli, że w przedmiotowej sprawie nie zachodzą okoliczności wymienione w art. 18 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej P.p.s.a., ani inne tego rodzaju, które mogłyby wywołać wątpliwości co do ich bezstronności (art. 19 P.p.s.a.).

Postanowieniem z dnia 31 marca 2011 r., sygn. akt I OW 46/11, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 22 § 3 P.p.s.a., wyznaczył do rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu zważył, co następuje:

Wniosek o wyłączenie sędziów nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 18 i art. 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej P.p.s.a., wyłączenie sędziego od orzekania w sprawie sądowoadministracyjnej może nastąpić z mocy samej ustawy bądź też na wniosek strony. Przyczyny wyłączenia z mocy ustawy zostały enumeratywnie wymienione w art. 18 P.p.s.a. W związku z tym, iż tworzą one katalog zamknięty, nie jest możliwe stosowanie w tym zakresie wykładni rozszerzającej. Tym samym, nie można wyłączyć sędziego z mocy ustawy w przypadkach innych niż przewidziane przez ustawodawcę, bez względu na subiektywne odczucia osób występujących w sprawie.

Niezależnie od przyczyn wymienionych w art. 18 P.p.s.a., w myśl art. 19 tej ustawy, sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie. Przyczyny wyłączenia sędziego na wniosek strony zostały przez ustawodawcę jedynie ogólnie scharakteryzowane. W konsekwencji, zasadność wniosku o wyłączenie sędziego zależy od okoliczności faktycznych, jakie w każdym konkretnym przypadku mogą mieć wpływ na sposób prowadzenia postępowania przez sędziego (por. Marta Romańska [w:] T. Woś, H. Knysiak - Molczyk, M. Romańska, "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz", wydanie 3, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 191). Zaznaczyć jednak należy, iż stosownie do treści art. 20 P.p.s.a., strona składająca wniosek obowiązana jest wskazać i jednocześnie uprawdopodobnić przyczyny wyłączenia. Na stronie spoczywa zatem obowiązek wskazania przyczyny wyłączenia oraz powołania okoliczności lub dowodów uprawdopodobniających istnienie tej przyczyny.

Strona 1/2