Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie przewlekłego prowadzenia postępowania przez Burmistrza Nysy w przedmiocie pomocy społecznej
Sentencja

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu Anna Misiak po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym z wniosku T. R. o przyznanie prawa pomocy w sprawie przewlekłego prowadzenia postępowania przez Burmistrza Nysy w przedmiocie pomocy społecznej postanawia: 1) ustanowić dla T. R. radcę prawnego, 2) umorzyć postępowanie w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy
Uzasadnienie strona 1/2

T. R., złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, wniosek o przyznanie prawa pomocy, poprzez ustanowienie pełnomocnika do wniesienia skargi. We wniosku wskazał, że przedmiotem zaskarżenia zamierza uczynić postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 26 lutego 2016 r., nr [...], wydane w trybie art. 37 K.p.a., uznające za nieuzasadnione zażalenie T. R. na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie, działającego z upoważnienia Burmistrza Nysy, w przedmiocie udzielenia pomocy materialnej w formie zasiłku celowego/specjalnego zasiłku celowego na wniosek z dnia 7 grudnia 2015 r.

W związku z tym, T. R., zwany też dalej "wnioskodawcą", został w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 15 kwietnia 2016 r. wezwany do wskazania - w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, czy domaga się ustanowienia pełnomocnika w celu wniesienia skargi na wskazane w urzędowym formularzu wniosku postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 26 lutego 2016 r., znak [...], czy też przedmiot postępowania stanowić ma bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie, działającego z upoważnienia Burmistrza Nysy, w sprawie rozpoznania jego wniosku z dnia 7 grudnia 2015 r., o udzielenie pomocy materialnej w formie zasiłku celowego/specjalnego zasiłku celowego na zakup ubrania i obuwia zimowego, leków oraz na pokrycie kosztów zakupu art. spożywczych na święta. Wskazano mu, że w przypadku braku udzielenia odpowiedzi na przedmiotowe wezwanie przyjęte zostanie, że przedmiot postępowania stanowi postanowienie z dnia 26 lutego 2016 r., znak [...].

Sąd wyjaśnił także skarżącemu, na zasadzie art. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.), nakazującego w razie uzasadnionej potrzeby udzielenia stronie występującej bez adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego niezbędnych pouczeń, co do czynności procesowych i skutków ich zaniedbań, że postanowienie wskazane przez niego we wniosku, wydane w trybie art. 37 § 1 K.p.a., nie podlega zaskarżeniu do Sądu, a otwiera jedynie drogę do złożenia skargi na bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania.

T. R. odpowiadając na wezwanie w wyznaczonym terminie, złożył w dniu 26 kwietnia 2016 r. urzędowy formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy, w którym w rubryce nr 3.5, przeznaczonej do określenia, czego dotyczy sprawa, wpisał, że jest to przewlekłość w przedmiocie pomocy materialnej opisanej w ustawie o pomocy społecznej. W uzasadnieniu wniosku wskazał też, że wnosi o "wstrzymanie akt sprawy do czasu do czasu zakończenia procedury odwoławczej od postanowienia, jakie zostało mu doręczone dnia 8 marca 2016 r." Biorąc pod uwagę całą treść wniosku T. R., orzekający przyjął, że wynika z niego, iż obecnie zamierza on zaskarżyć w/w przewlekłość postępowania, wobec tego Sąd nie wzywał go do dalszych wyjaśnień w tej kwestii.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy