Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny organowi
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Wiesława Batorowicz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 lipca 2009 r. sprawy z wniosku M. K. i Z. K. w przedmiocie wymierzenia grzywny organowi - Burmistrzowi Gminy M. - w związku z niezastosowaniem się do obowiązku przekazania skargi oraz akt sprawy i odpowiedzi na skargę postanawia odrzucić wniosek. /-/ W. Batorowicz

Uzasadnienie

Zarządzeniem z dnia 15 czerwca 2009 r. wnioskodawcy M. K. i Z. K. zostali wezwani do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego w kwocie 100 zł od wniosku o wszczęcie postępowania w przedmiocie wymierzenia grzywny organowi - w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia wniosku. Odpis zarządzenia został doręczony obydwu wnioskodawcom w dniu 22 czerwca 2009 r. (k. 12 i 13). Termin 7-dniowy do uiszczenia wpisu upłynął w dniu 29 czerwca 2009 r. Należny wpis został uiszczony w dniu 1 lipca 2009 r. (k. 14).

Do wniosku o wszczęcie postępowania stosuje się odpowiednio przepisy o skardze, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej - art. 64 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej p.p.s.a.

Zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata; stosownie do treści art. 220 § 3 tej ustawy sąd odrzuca skargę, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis. Uiszczenie wpisu po upływie terminu ustawowego jest bezskuteczne.

W tym stanie rzeczy Sąd na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. w zw. z art. 64 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

/-/ W. Batorowicz

Strona 1/1