Sprawa ze skargi A. i S. T. na pismo M. S. W. i A. w W. w przedmiocie skargi na nienależyte wykonywanie zadań
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Wolska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 maja 2008 r. sprawy ze skargi A. i S. T. na pismo M. S. W. i A. w W. z dnia [...] lutego 2008 r. , Nr [...] w przedmiocie skargi na nienależyte wykonywanie zadań postanawia przekazać sprawę W. S. A. w Warszawie według właściwości.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2002 r. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona. Zaskarżone pismo zostało wydane przez Sekretarza Stanu M. S. W. i A. w W., który ma siedzibę na obszarze właściwości miejscowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. - § 1 pkt 13 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. 2003 r. Nr 72 poz. 652 ze zm.).

Z tych względów i na podstawie art. 59 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w postanowieniu.

Strona 1/1