Wniosek A.O. o wymierzenie grzywny Wojewodzie D. za nieprzekazanie akt sprawy do sądu
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym Przewodniczący: Sędzia NSA Zygmunt Wiśniewski po rozpoznaniu w Wydziale II w dniu 3 sierpnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku A.O. o wymierzenie grzywny Wojewodzie D. za nieprzekazanie akt sprawy do sądu postanawia: umorzyć postępowanie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Grzywna w trybie p.p.s.a.
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

A.O. wniósł o ukaranie Wojewody D. grzywną za nieprzekazanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu akt sprawy w związku z jego skargą na decyzję Wojewody D. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie wniesienia sprzeciwu w sprawie wykonania robót budowlanych obejmujących budowę dwóch budynków gospodarczych z sanitariatem.

Następnie skarżący wniósł o przyznanie mu prawa pomocy, na skutek czego referendarz sądowy postanowieniem z dnia 15 lipca 2015 r. przyznał skarżącemu prawo pomocy w zakresie całkowitym.

Pismem z dnia 22 lipca 2015 r. skarżący oświadczył, że cofa wniosek o wymierzenie organowi grzywny. W piśmie z dnia 28 lipca 2015 r. skarżący wniósł sprzeciw od postanowienia referendarza sądowego o przyznaniu mu prawa pomocy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze. zm.; dalej: p.p.s.a.), skarżący może cofnąć skargę. Przepis ten znajduje odpowiednie zastosowanie do wniosku, w tym wniosku o wymierzenie organowi grzywny (art. 55 § 1 w związku art. 64 § 3 p.p.s.a.). Cofnięcie wniosku wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie wniosku za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Sąd ocenił, że cofnięcie wniosku nie budzi wątpliwości wskazanego wyżej rodzaju, szczególnie że orzeczenie na podstawie art. 55 § 1 p.p.s.a. nie mogłoby zapaść bez wniosku skarżącego (z urzędu).

Natomiast, jeśli chodzi o wniesiony sprzeciw od postanowienia o przyznaniu prawa pomocy, to na skutek sprzeciwu, w myśl art. 260 p.p.s.a., postanowienie referendarza sądowego utraciło moc.

Uwzględniając powyższe, sąd stwierdził, że postępowanie w zakresie wymierzenia grzywny stało się bezprzedmiotowe. W tym samym zakresie bezprzedmiotowe stało się rozpatrywanie wniosku o przyznanie prawa pomocy. Wobec tego postępowanie sądowe w niniejszej sprawie podlega umorzeniu na mocy art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. w związku z art. 60 p.p.s.a. i art. 64 § 3 p.p.s.a., o czym orzeczono w sentencji.

Na marginesie wskazać należy, że sprawa ze skargi, której dotyczył wniosek o wymierzenie grzywny, została zarejestrowana pod sygn. akt II SA/Wr 404/15.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Grzywna w trybie p.p.s.a.
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda