Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie orzeczenia dyscyplinarnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska (spr.) po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku D. Z. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] maja 2019 r. nr [...] w przedmiocie orzeczenia dyscyplinarnego p o s t a n a w i a: stwierdzić swą niewłaściwość i wniosek przekazać do rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie według właściwości

Inne orzeczenia o symbolu:
6193 Funkcjonariusze Straży Granicznej
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Uzasadnienie

W dniu 27 maja 2019 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku wpłynął wniosek D. Z. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym. Z treści wniosku wynika, że przedmiotem skargi jest decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] maja 2019 r. nr [...] w przedmiocie orzeczenia dyscyplinarnego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.; dalej powoływana jako P.p.s.a.), do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona.

Z treści wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, że przedmiotem skargi do sądu administracyjnego jest działanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Sądem administracyjnym miejscowo właściwym do rozpoznania niniejszej sprawy jest zatem, zgodnie ze wskazaną powyżej regułą ogólną wynikającą z art. 13 § 2 P.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

W myśl art. 59 § 1 P.p.s.a., jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie powołanych przepisów, orzeczono jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6193 Funkcjonariusze Straży Granicznej
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji