Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego i adwokata w sprawie ze skargi T.K. bezczynność Komendanta Miejskiego Policji w P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
Sentencja

Dnia 8 sierpnia 2019 roku Starszy Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu - Robert Talaga po rozpoznaniu w dniu 8 sierpnia 2019 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku T. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego i adwokata w sprawie ze skargi T.K. bezczynność Komendanta Miejskiego Policji w P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia 1. zwolnić T. K. od kosztów sądowych, 2. ustanowić dla T. K. radcę prawnego, którego wyznaczy Okręgowa Izba Radców Prawnych w P., 3. oddalić wniosek w pozostałym zakresie. /-/ R. Talaga

Inne orzeczenia o symbolu:
6480
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Komendant Policji
Uzasadnienie

T. K. wniósł o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu, a na wezwanie Sądu przedłożył wypełniony na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia do kosztów sądowych i ustanowienia adwokata i radcy prawnego.

W uzasadnieniu wniosku T. K. zadeklarował, że nie ma osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym i powołał się na brak prowadzenia własnego gospodarstwa domowego. Jednocześnie oświadczył, że posiada status bezrobotnego zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy w P. i nie uzyskuje żadnych dochodów, a tym samym nie ma żadnych wydatków. T.K. oświadczył, że nie ma żadnego majątku, ani oszczędności i korzysta z ofiarności innych osób. W szczególności dotyczy to możliwości pobytu u innych osób, gdyż nie posiada własnego lokalu mieszkalnego, ani stałego bądź czasowego miejsca zameldowania.

Prawo pomocy może być przyznane osobie fizycznej w zakresie całkowitym, gdy wykaże ona, że nie jest ona w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania w myśl art. 246 §1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. t.j. z 2018 roku, poz. 1302), dalej jako "P.p.s.a.".

W rozpoznawanej sprawie wnioskodawca prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe, pozostaje trwale bezrobotny i nie uzyskuje żadnych dochodów oraz nie ma żadnego majątku nieruchomego ani ruchomego oraz oszczędności, które mogłyby stanowić źródło pokrycia kosztów prowadzonego postępowania sądowego. W takiej sytuacji należy uznać, że wnioskodawca nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania sądowoadministracyjnego. Tym samym uzasadniony jest jego wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia pełnomocnika z urzędu. Wnioskodawca wniósł o ustanowienie z urzędu radcy prawnego oraz adwokata. W tym względzie należy zaznaczyć, że dla udzielenia pomocy prawnej wystarczy ustanowienie jednego pełnomocnika z urzędu. W rezultacie zasadne było ustanowienie dla wnioskodawcy radcy prawnego i oddalenie jego wniosku w pozostałym zakresie.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 oraz art. 246 § 1 pkt 1 P.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

/-/ R. Talaga

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6480
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Komendant Policji