Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej nr [...] w przedmiocie statutu sołectwa
Uzasadnienie strona 2/2

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 173 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329) - dalej: P.p.s.a., od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 58 § 1 pkt 2-4, art. 161 § 1 oraz art. 220 § 3, przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem (art. 177 § 1 P.p.s.a.).

Stosownie do art. 175 § 1 P.p.s.a. skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, z zastrzeżeniem § 2-3 (§ 1). Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka (§ 2). Przepisu § 1 nie stosuje się także wtedy, gdy stroną postępowania jest Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, a także wówczas, gdy czynności w postępowaniu za organy administracji rządowej, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej lub Skarb Państwa podejmowane są przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej (§ 2a). Skarga kasacyjna może być sporządzona przez: 1) doradcę podatkowego - w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami; 2) rzecznika patentowego - w sprawach własności przemysłowej (§ 3).

Zgodnie zaś z art. 178 P.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W rozpoznawanej sprawie skarga kasacyjna została podpisana przez Burmistrza [...]. Natomiast w petitum skargi kasacyjnej jako strona skarżąca wymieniona jest wyłącznie Rada Miejska w [...]. Nie ma więc żadnych dowodów na to, poza twierdzeniami autorki zażalenia, że skarga kasacyjna została sporządzona przez profesjonalnego pełnomocnika. Poza sporem jest bowiem okoliczność, że Burmistrz [...] nie jest żadną z osób lub podmiotów wymienionych w § 2 - 3 art. 175 P.p.s.a. Tym samym Sąd pierwszej instancji prawidłowo odrzucił skargę kasacyjną. Na ocenę legalności zaskarżonego postanowienia nie ma wpływu ani podnoszona w zażaleniu okoliczność sporządzenia skarg kasacyjnych przez profesjonalnego pełnomocnika w pozostałych 14 sprawach dotyczących uchwał w sprawie statutów sołectw Gminy [...], ani też kwestia zawiśnięcia przed Trybunałem Konstytucyjnym skargi konstytucyjnej w zakresie badania zgodności art. 175 § 1 P.p.s.a. z Konstytucją RP.

Wskazane wyżej postępowanie prowadzone jest przed Trybunałem Konstytucyjnym pod sygn. akt SK 87/19 i do dnia wydania niniejszego postanowienia nie zostało zakończone, poprzez wydanie orzeczenia kończącego to postępowanie w sposób merytoryczny. Tym samym stwierdzić należy, iż nie istnieje aktualnie w obrocie prawnym orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, którego mocą stwierdzona zostałaby niekonstytucyjność przepisów prawa dotyczących przymusu adwokacko-radcowskiego w zakresie sporządzania skargi kasacyjnej do NSA. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego przyjąć zatem trzeba, iż wymienionym na wstępie przepisom prawa, przysługuje domniemanie konstytucyjności.

Z tych wszystkich względów, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 P.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 2/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6260 Statut
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy