Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej , nr [...] w przedmiocie statutu sołectwa [...]
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Piotr Korzeniowski po rozpoznaniu w dniu 2 września 2022 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Rady Miejskiej w [...] na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 2 marca 2022 r., sygn. akt II SA/Bd 331/21 odrzucające skargę kasacyjną Rady Miejskiej w [...] od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 19 października 2021 r., II SA/Bd 331/21 w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w T. na uchwałę Rady Miejskiej w [...] z dnia 23 lutego 2012 r., nr [...] w przedmiocie statutu sołectwa [...] postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy postanowieniem z 2 marca 2022 r. (sygn. akt II SA/Bd 331/21) odrzucił skargę kasacyjną Rady Miejskiej w [...] od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 19 października 2021 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w T. na uchwałę Rady Miejskiej w [...] z dnia 23 lutego 2012 r., nr [...] w przedmiocie statutu sołectwa [...].

W uzasadnieniu WSA w Bydgoszczy wskazał, że pismem z dnia 11 stycznia 2022 r. skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniosła osobiście Rada Miejska w [...]. Skarga kasacyjna została podpisana przez reprezentującego Radę Miejską w [...] burmistrza. Mając na uwadze, że skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego - Sąd skargę odrzucił.

Zażalenie na ww. postanowienie wniosła Rada Miejska w [...] wskazując, że skarga kasacyjna została sporządzona przez radcę prawnego i tym samym został spełniony wymóg formalny skargi kasacyjnej. W załączeniu przedstawiono roboczą wersję skargi kasacyjnej.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługiwało na uwzględnienie.

Przesłanki skutecznego wniesienia skargi kasacyjnej określone zostały w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm., dalej powoływana jako "p.p.s.a."). Konieczne jest zatem, by skarga kasacyjna spełniała wymogi formalne szczegółowo wymienione w art. 176 p.p.s.a., była wniesiona w terminie określonym w art. 177 p.p.s.a., przez podmiot wskazany w art. 173 § 2 p.p.s.a., należycie opłacona (art. 221 p.p.s.a.) oraz sporządzona przez adwokata, radcę prawnego lub inny uprawniony podmiot (art. 175 p.p.s.a).

Kwestię podmiotu uprawnionego do sporządzenia skargi kasacyjnej reguluje wskazany wyżej przepis art. 175 § 1 p.p.s.a., który stanowi, iż skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Przepis ten nie ma zastosowania w przypadku, jeżeli skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich (art. 175 § 2 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie skarga kasacyjna została sporządzona przez osobę, niebędącą, jak wymaga tego wskazany wyżej przepis, radcą prawnym lub adwokatem. Jednocześnie wskazać należy, iż do skarżącej reprezentowanej przez burmistrza nie ma zastosowania zwolnienie z obowiązku skorzystania z pomocy adwokata lub radcy prawnego określone w art. 175 § 2 p.p.s.a. Co istotne, w świetle argumentacji przedstawionej w zażaleniu, sporządzenie skargi kasacyjnej oznacza jej napisanie i podpisanie przez adwokata lub radcę prawnego. Wskazany przymus adwokacko-radcowski ma charakter nieusuwalny.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 1 i 2 p.p.s.a., Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.

Strona 1/1