Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy zakwalifikowania do zawarcia umowy najmu
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Mirosław Wincenciak po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2022 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy z zażalenia P.K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2021 r. sygn. akt II SA/Wa 2369/20 o odrzuceniu skargi P.K. na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] z dnia [...] października 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zakwalifikowania do zawarcia umowy najmu postanawia: 1) podjąć zawieszone postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym; 2) uchylić zaskarżone postanowienie.

Uzasadnienie strona 1/4

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 23 czerwca 2021 r. sygn. akt II SA/Wa 2369/20 odrzucił skargę P.K. na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] z dnia [...] października 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zakwalifikowania do zawarcia umowy najmu.

W uzasadnieniu postanowienia podał, że P.K. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na uchwałę Zarządu [...] z dnia [...] października 2020 r. nr [...] o odmowie zakwalifikowania do zawarcia umowy najmu. Skargę przesłała do organu drogą elektroniczną (za pośrednictwem platformy ePUAP) - przy piśmie przewodnim z dnia 21 listopada 2020 r. Pismo to zostało prawidłowo elektronicznie podpisane, jednak załącznik do tego pisma, zawierający rzeczywistą treść skargi, nie został opatrzony podpisem przez skarżącą.

W powyższych okolicznościach faktycznych wezwano P.K. - na mocy zarządzenia z dnia 10 marca 2021 r. - do podpisania skargi, poprzez elektroniczne podpisanie skargi wraz z jej załącznikami lub nadesłanie podpisanego własnoręcznie lub elektronicznie egzemplarza skargi. Jednocześnie poinformowano skarżącą, że stosownie do treści art. 46 § 2b ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm., dalej w skrócie "P.p.s.a.") zasady podpisywania pism przewidziane w art. 46 § 2a P.p.s.a. dotyczą także załączników do pisma wnoszonego w formie dokumentu elektronicznego. Wezwanie zawierało także pouczenie, że niezastosowanie się do niego w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia spowoduje odrzucenie skargi.

Przedmiotowe wezwanie zostało doręczone skarżącej w dniu 5 kwietnia 2021 r. (urzędowe poświadczenie doręczenia, k. 71 akt sądowych), jednak w zakreślonym przez Sąd terminie nie uzupełniła ona wskazanego braku formalnego skargi.

Z uwagi na niewykonanie przez skarżącą powyższego wezwania oraz powzięciu przez Sąd informacji o wyznaczeniu w dniu 16 marca 2021 r. przez Okręgową Radę Adwokacką [...] pełnomocnika z urzędu dla skarżącej, wezwano go - na mocy zarządzenia z dnia 9 kwietnia 2021 r. - do uzupełnienia, w terminie 7 dni, braków formalnych skargi poprzez nadesłanie jej odpisu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub własnoręcznego podpisania skargi i nadesłanie jej do Sądu za pośrednictwem urzędu pocztowego. Jednocześnie pouczono pełnomocnika, że nieuzupełnienie braków formalnych skargi w zakreślonym terminie spowoduje jej odrzucenie.

Pełnomocnik skarżącej odebrał wezwanie Sądu w dniu 28 kwietnia 2021 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru, k. 100 akt sądowych) jednak nie uzupełnił braku formalnego skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, uznając, że skarga podlega odrzuceniu, podał, iż zgodnie z art. 57 § 1 P.p.s.a., skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Jednym z wymogów pisma w postępowaniu sądowym jest jego podpisanie przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika (art. 46 § 1 pkt 4 P.p.s.a.). Określony w ustawie warunek formy pisemnej uważa się za zachowany, jeżeli dokument elektroniczny został podpisany w sposób, o którym mowa w art. 46 § 2a (art. 12b § 1 P.p.s.a.). W świetle art. 46 § 2a P.p.s.a., w przypadku, gdy pismo strony jest wnoszone w formie dokumentu elektronicznego, powinno ponadto zawierać adres elektroniczny oraz zostać podpisane przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Stosownie do treści art. 46 § 2b P.p.s.a., zasady podpisywania przewidziane w § 2a dotyczą także załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego. W myśl natomiast art. 58 § 1 pkt 3 P.p.s.a., sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

Strona 1/4