Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Felicja Kajut po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. O. na decyzję Wojewody z dnia 17 maja 2007r. Nr [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego postanawia odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6200 Choroby zawodowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Ochrona zdrowia
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Sanitarny
Uzasadnienie

Postępowanie przed sądami administracyjnymi regulowane jest przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Stosownie do art. 53 § 1 przedmiotowego aktu prawnego skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru zaskarżonej decyzji, znajdującego się w aktach administracyjnych, została ona doręczona stronie skarżącej w dniu 21 maja 2007 r.

Wskazać należy, iż zaskarżona decyzja zawierała w pełni prawidłowe pouczenie o sposobie i terminie wniesienia skargi. Z uwagi, iż skarżącej doręczono decyzję w w/w dniu, trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upłynął w dniu 20 czerwca 2007 r.

Skarżąca skargę wniosła jednak dopiero w dniu 26 czerwca 2007r. ( data stempla pocztowego).

Co równie istotne, skarżąca nie złożyła wraz ze skargą wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

W tym stanie sprawy należało skargę odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jako wniesioną po upływie ustawowego terminu.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6200 Choroby zawodowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Ochrona zdrowia
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Sanitarny